Nordlandsforskning skal kartlegge konverteringsterapi i Norge

Foto: Max van den Oetelaar fra Unsplash
Foto: Max van den Oetelaar fra Unsplash

Vi inngår nå kontrakt med Nordlandsforskning om oppdraget. De forbereder nå prosjektet. Datainnsamlingen vil pågå i 2022, og vi skal etter planen motta rapport sommeren 2023, skriver avdelingsdirektør Eirunn Lysø i Bufdir i en epost til Vårt Land.

Det er i dag ingen miljøer som forsker spesifikt på konverteringsterapi i Norge. Det er også et område det finnes lite forskning på i norsk sammenheng.

Vårt Land skrev i høst at Bufdir ønsket å kartlegge dette nærmere, og lyste ut prosjektet i september. Nå har de valgt Nordlandsforskning, som ifølge Bufdir tilbyr et et prosjekt av god kvalitet og «besvarer de formelle kravene og tildelingskriteriene i konkurransen på en god måte».

De holder til i Bodø.

Vil gi nødvendig kunnskap

– Vi ønsker å vite mer om utbredelse, hvordan det utøves, hvem som er utøvere og hvilke konsekvenser det har for dem som har gjennomgått konverteringsterapi. Undersøkelsen skal gi nødvendig kunnskap om konverteringsterapi for å sikre lhbtiq-personers rettigheter og motvirke diskriminering, og vurdere hensiktsmessige tiltak, sier Eirunn Lysø i en pressemelding fra Bufdir.

Men regjeringa kommer ikke til å vente på denne rapporten i arbeidet med å forby praksisen. Det sa statssekretær i Kulturdepartementet Gry Haugsbakken (Ap) til Vårt Land i november.

Bufdir har tatt initiativ på selvstendig grunnlag, og det vil ikke påvirke prosessen med lovarbeidet, som Kulturdepartementet har ansvar for, uttalte Haugsbakken.

Opplevelser i utlandet

Oppdraget skal også omfatte personer i Norge som har erfart konverteringsterapi i utlandet.

I en høringsrunde om forslag til regulering av konverteringsterapi som ble avsluttet i november, var det flere instanser som påpekte at det finnes lite forskningsbasert kunnskap om dette i Norge.

Likestillings- og diskrimineringsombudet var blant dem som mener at dette er viktig å få på plass dersom konverteringsterapi skal forbys:

«I og med at reguleringen til dels vil innebære å balansere menneskerettigheter, herunder å gjøre inngrep i dem, er det avgjørende at faktagrunnlaget er godt, slik at man kan gjøre en god forholdsmessighetsvurdering», skrev de i sitt høringssvar.

I høringsnotatet skriver Kulturdepartementet at Bufdir høsten 2020 gjennomførte en mindre kartlegging av 13 aktørers kjennskap til konverteringsterapi i Norge.

Den er ingen vitenskapelig undersøkelse, påpeker departementet.

«Det må antas at det kan ha være noe ulike oppfatninger av hva som ligger i uttrykket konverteringsterapi blant ulike aktører. Kartleggingen er heller ingen vitenskapelig undersøkelse, og funnene må derfor tolkes med forsiktighet. Resultatene gir allikevel en indikasjon på at konverteringsterapi forekommer i Norge, også overfor barn», heter det i notatet.

I juli sendte daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi ut på høring. Nåværende kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen var svært kritisk, fordi hun mente det ikke gikk langt nok. Til Vårt Land i høst sa hun at Støre-regjeringen jobber for et totalforbud mot «homoterapi», og det forbudet skal også gjelde voksne.

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter