Den seksuelle revolusjonen fører til nye fag i akademia

Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash
Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

Ved Universitetet i Agder tilbyr de nå faget Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold. Universitetet skriver på sin nettside at utviklingen i samfunnet gjør at det blir stadig større behov for denne kompetansen:

Levekårsundersøkelser og andre kartlegginger viser et behov for kompetanseheving i helsevesenet og andre offentlige tjenester omkring mangfoldet av kjønn og seksualiteter. I tillegg gir nye nasjonale retningslinjer for helsehjelp ved kjønnsinkongruens føringer om kompetanseheving og utvikling av helsetjenestetilbud i både kommuner og helseforetak. Denne videreutdanningen vil gi deg kunnskap og kompetanse til å arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønnsmangfold og seksuelt mangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Målgrupper for dette utdanningstilbudet er fagpersoner som er i kontakt med klienter, pasienter, elever eller tjenestemottagere, eller som arbeider med planlegging og utvikling av tjenester. Eksempler på aktuelle faggrupper er helsepersonell i primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og regionale sentre for kjønnsinkongruens, pedagoger, lærere, barnehageansatte, ledere, kommunale tjenesteytere og journalister.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdskurs, godkjent av Norsk Sykepleierforbund som 30 timer meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie, og søkt godkjent (under behandling) hos Den Norske Legeforening.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary