Kommuneoverleger i Hammerfest kritiserer Truls Ofusen Mehus og KrF

Papir
Foto: Mari Helin fra Unsplash

Kommuneoverlegene i Hammerfest går til “angrep” på Truls Olufsen Mehus og Krf for deres påstand om  at de som leger ikke har vitenskapelig forankring når de uttaler seg om kjønn og kjønnsidentitet. De vil derfor forsøke å redegjøre for kjønnsidentitet på en forståelig måte ut fra vårt legevitenskapelige ståsted. Her er innlegget fra Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg, kommuneoverleger i Hammerfest kommune:

Legevitenskapen skiller mellom biologisk kjønn og kjønnsidentitet. Kjønn er i seg selv et diffust begrep som av noen regnes som synonymt med biologisk kjønn, mens andre mener kjønn og kjønnsidentitet er det samme. Når det ikke er samsvar mellom biologisk kjønn og kjønnsidentitet kaller man det kjønnsinkongruens. Biologisk kjønn finnes det bare to av, vi har ikke hørt noen som uenige i det. Vitenskapen forteller oss at kjønnsidentitet finnes det flere av, og det er her uenigheten oppstår.

Mye av kunnskapen vi har om kjønnsinkongruens baserer seg på vitenskapelig empiri. Empiri er et begrep som brukes i forskning om kunnskap innhentet ved hjelp av systematiske observasjoner og undersøkelser, såkalt empirisk dokumentasjon. Dette står i motsetning til antakelser og kunnskap utledet av teoretiske overveielser. Bak beskrivelsene av kjønnsinkongruens ligger det altså en vitenskapelig metode. Det å lære barn om ulike kjønnsidentiteter baserer seg på kunnskap utledet av denne metoden, og er dermed ikke uvitenskapelig undervisning, slik Hammerfest KrF hevder.

Tidligere definerte legevitenskapen både homofili og kjønnsinkongruens (da under begrepet transseksualisme) som psykiatriske sykdommer. Utfordringen ble i midlertid at man ikke fant vitenskapelig dokumentasjon for å si at dette er sykdom. Altså er det uvitenskapelig å definere kjønnsinkongruens som psykiatrisk sykdom, slik Hammerfest KrF gjør. Legevitenskapen kan ikke forklare kjønnsinkongruens gjennom sykdomslære, det som på fagspråk kalles patologi. Og med det faller Hammerfest KrFs premisser for denne debatten bort. Legevitenskapen slår i dag fast at kjønnsinkongruens er en normaltilstand, både internasjonale og norske fagmiljø er samstemt om dette.

Etter hvert har vi mye vitenskapelig empiri på at transpersoner som får leve med det kjønnet de kjenner seg som, og har støtte og aksept i samfunnet, lever gode liv. Det samme har skjedd med homofile, de fikk bedre levekår etter hvert som samfunnet har aksepterte deres seksuelle orientering. Det er helt naturlig, siden både transpersoner og homofile er normalvarianter av det å være menneske.

At det ikke finnes vitenskap som beskriver kjønn som noe flytende er også feil. Vitenskapelig empiri tilsier at kjønn er ulikt uttrykt hos ulike mennesker. Blant de som opplever kjønnsinkongruens finnes det også de som ikke kjenner seg hverken som kvinne eller mann, eller litt som begge deler (såkalt ikke-binært). Dette er beskrevet vitenskapelig gjennom erfaringskunnskap. Legevitenskapen har derimot ingen vitenskapelig empiri som tilsier at kjønn er statisk og kun knyttet til biologisk kjønn slik Hammerfest Krf hevder.

Hammerfest KrF konstruerer en virkelighet som ikke eksisterer. Definisjonen på virkelighet omfatter det som er sant og som eksisterer i verden. Dette i motsetning til fantasier, abstrakte ideer og det som er falskt og usant. Legevitenskapen har studert fenomenet transpersoner og prøvd å beskrive det helt tilbake til 1800-tallet. Gjennom vitenskapelig empiri kan vi nå si at transpersoner eksisterer i vår verden og har eksistert «gjennom alle tider». Når Verdens helseorganisasjon (WHO) har erkjent at vi ikke har grunnlag for å si at kjønnsinkongruens er sykdom, er det på tide at Hammerfest Krf tar til seg denne kunnskapen og bruker den til det beste for å akseptere og omfavne mangfoldet i Hammerfestsamfunnet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir