«Med fare for uboteleg skade»

Foto: Verne Ho fra Unsplash

Også i Norge har det dei siste ti åra vore ein alarmerande auke i talet på barn og unge med kjønnsinkongruens (med 10–20 personar under 18 år, til ca. 200 pr.år). Denne nye gruppa har nokre særlege kjenneteikn; – sterk overrepresentasjon (2 av 3) av jenter i tidleg pubertet – plutseleg debut av kjønnsdysfori utan […]

Eg er sterkt imot og skremt av Pride-ideologien som FRI forfektar

Pride-parade

Eg ønskar å kommentere denne debatten fordi eg har erfaringar frå ein liknande situasjon då første Pride vart arr. i Ålesund i 2018. Sjøl opplevde eg å stå i eit dilemma; eg støttar dei homofile sin rettigheitskamp, men eg er sterkt imot og skremt av Prideideologien som FRI forfektar. For meg vog det siste tyngst. […]

Kven av dine foreldre ville du unnvere, mor di eller far din?

Familie

I flaumen av triste historier med vinkling utfrå vaksne sine behov og ønskar om barn, og som vi så lett identifiserar oss med og synes synd i, er det vanskeleg å få fram barneperspektivet. Eg har freista gjere det gjentatte gongar, men opplever ” å tale for døve øyrer”. SÅ kanskje kan eg lykkast bedre […]