Skriver

Tvillinger med tre mødre

Nye familieformer er i ferd med å gi mange barn en vanskelig oppvekst. De som har kjempet fram en utvidet ekteskapsdefinisjon i Norge, bør merke seg dette

Etter at flere land har åpnet for to av samme kjønn kan få barn sam­men, er det opp­stått mange nye typer pro­ble­mer som kre­ver en retts­lig av­gjø­rel­se.

La meg vise til en sak som ble be­hand­let av Eng­land and Wales Court of Appe­al 25. mars i år. Den hand­ler om tvil­ling­jen­ter som vokser opp under svært kom­plek­se fa­mi­lie­for­hold.

His­to­ri­en star­ter i 90-åre­ne. To les­bis­ke kvin­ner inn­gikk da et in­timt sam­liv. Etter hvert ble for­hol­det mer kjø­lig.

Men de to kvin­ne­ne fort­sat­te å dele hjem sam­men til 2012. Mens for­hol­det mel­lom dem fort­satt var varmt, for­søk­te den ene kvin­nen (A) å bli gra­vid med egne egg og sæd fra en ano­nym donor. Dette mis­lyk­tes.

Den andre kvin­nen (B) til­bød seg da å hjel­pe A. Flere av Bs egg ble be­fruk­tet ved prøver­ørs­me­to­den med sæd fra den samme ano­ny­me do­no­ren. Re­sul­ta­tet ble flere em­bryo­er.

Ett av disse ble im­plan­tert i liv­mo­ren til A, de andre ble ned­fros­set. Re­sul­ta­tet var vel­lyk­ket. A fødte tvil­ling­jen­ter (T) som i dag er blitt 5 år gamle.

Men saken ble mer kom­pleks. B øns­ket seg også barn. Noen av de ori­gi­na­le em­bryo­ene var opp­be­vart, og et av disse ble im­plan­tert i kvin­ne B, hun som hadde do­nert egget sitt.

Det re­sul­ter­te i at hun fikk en dat­ter (D), som ble født i no­vem­ber 2012. Kvin­ne B var nå både bio­lo­gisk mor og fød­sels­mor til D. Dat­te­ren D har samme ano­ny­me far som tvil­lin­ge­ne T. Fordi D og T har samme bio­lo­gis­ke mor og far, er de hel­søs­ken.

Men B er ikke den le­ga­le mor til tvil­lin­ge­ne T, for iføl­ge loven er den kvin­nen som føder barna – altså A – deres le­ga­le mor.

For­hol­de­ne ble yt­ter­li­ge­re kom­pli­sert ved at kvin­nen A siden inn­gikk part­ner­skap med en ny kvin­ne (C). C ble da inn­vil­get for­eldre­myn­dig­het over tvil­lin­ge­ne sam­men med A, og C ble på den måten deres ikke-bio­lo­gis­ke le­ga­le mor (med­mor).

Tvil­lin­ge­ne kom da i den si­tua­sjon at deres bio­lo­gis­ke mor B ikke hadde noen le­ga­le ret­tig­he­ter i for­hold til dem. Tvil­lin­ge­ne hadde altså tre typer mødre: A som fødte dem, B som var deres bio­lo­gis­ke mor og C som ble med­mor på et se­ne­re tids­punkt.

Tvil­lin­ge­ne må for øvrig vokse opp uten noen gang å kunne kjen­ne sin far og uten en mann­lig om­sorgs­per­son i hjem­met.

For­hol­det mel­lom A og B var blitt meget kon­flikt­fylt i 2012, slik at de flyt­tet fra hver­and­re. Rett­sa­ken opp­sto fordi den bio­lo­gis­ke moren B øns­ket å oppnå for­eldre­myn­dig­het over tvil­lin­ge­ne.

B viste til at hun hadde bodd sam­men med tvil­lin­ge­ne mens var små. Hun hadde hatt et stort an­svar for opp­dra­gel­sen deres i en tid mens A prio­ri­ter­te sitt yr­kes­liv.

Tvil­lin­ge­ne hadde kalt B for mamma. B var deres bio­lo­gis­ke mor og mente at hun også psy­ko­lo­gisk sett hadde fun­gert som deres mor. Selv om B nå levde ad­skilt fra A, øns­ket hun for­eldre­rett og sam­værs­rett til tvil­lin­ge­ne.

Ret­tens av­gjø­rel­se med be­grun­nel­se fin­nes på in­ter­nett. Ret­ten klar­te ikke å finne en løs­ning som begge par­ter kunne godta.

Ret­ten ut­tryk­te be­kym­ring over at tvil­lin­ge­ne må vokse opp under så vans­ke­li­ge for­hold. Phil­lip­pa Taylor som er en av le­der­ne i Chris­ti­an Medi­cal Fel­low­ship i Stor­bri­tan­nia, har pre­sen­tert og vur­dert saken i en ar­tik­kel i The Con­ser­va­ti­ve Woman.

Hun viser til stor øk­ning av an­tall barn født av kvin­ner i les­bis­ke for­hold. Bare i 2011 fikk les­bis­ke par 426 barn på kuns­tig vis i Eng­land.

Nye fa­mi­lie­for­mer er i ferd med å gi mange barn en vans­ke­lig opp­vekst. Al­le­re­de nå er det i mange land retts­li­ge kon­flik­ter som drei­er seg om hvem som har det øko­no­mis­ke an­sva­ret for barna, hvem som har for­eldre­rett og sam­værs­rett og om bar­nas arve­rett i for­hold til «for­eld­re» og «beste­for­eld­re».

De som har kjem­pet fram en ut­vi­det ek­te­skaps­de­fi­ni­sjon og bruk av kuns­tig be­frukt­ning i les­bis­ke og ho­mo­fi­le for­hold i Norge, bør merke seg dette.

Jon Kvalbein

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Rosanna Gaddoni fra Unsplash

Vi normaliserer den falne natur

Det pågår nå en debatt om hvorvidt såkalte «ikke-binære» personer bør kunne ordineres til prester i Den norske kirke. Det har vært flere interessante bidrag

Foto: Samuel Regan Asante fra Unsplash

Fråvær av logikk om kjønn

Jørn Kløvfjell Mjelva, doktorgradsstudent i filosofi, drøftar i VL 3. januar om det finst inndelingar av verda som er sannare og rettare enn andre, og