Skriver

Tvillinger med tre mødre

Nye familieformer er i ferd med å gi mange barn en vanskelig oppvekst. De som har kjempet fram en utvidet ekteskapsdefinisjon i Norge, bør merke seg dette

Etter at flere land har åpnet for to av samme kjønn kan få barn sam­men, er det opp­stått mange nye typer pro­ble­mer som kre­ver en retts­lig av­gjø­rel­se.

La meg vise til en sak som ble be­hand­let av Eng­land and Wales Court of Appe­al 25. mars i år. Den hand­ler om tvil­ling­jen­ter som vokser opp under svært kom­plek­se fa­mi­lie­for­hold.

His­to­ri­en star­ter i 90-åre­ne. To les­bis­ke kvin­ner inn­gikk da et in­timt sam­liv. Etter hvert ble for­hol­det mer kjø­lig.

Men de to kvin­ne­ne fort­sat­te å dele hjem sam­men til 2012. Mens for­hol­det mel­lom dem fort­satt var varmt, for­søk­te den ene kvin­nen (A) å bli gra­vid med egne egg og sæd fra en ano­nym donor. Dette mis­lyk­tes.

Den andre kvin­nen (B) til­bød seg da å hjel­pe A. Flere av Bs egg ble be­fruk­tet ved prøver­ørs­me­to­den med sæd fra den samme ano­ny­me do­no­ren. Re­sul­ta­tet ble flere em­bryo­er.

Ett av disse ble im­plan­tert i liv­mo­ren til A, de andre ble ned­fros­set. Re­sul­ta­tet var vel­lyk­ket. A fødte tvil­ling­jen­ter (T) som i dag er blitt 5 år gamle.

Men saken ble mer kom­pleks. B øns­ket seg også barn. Noen av de ori­gi­na­le em­bryo­ene var opp­be­vart, og et av disse ble im­plan­tert i kvin­ne B, hun som hadde do­nert egget sitt.

Det re­sul­ter­te i at hun fikk en dat­ter (D), som ble født i no­vem­ber 2012. Kvin­ne B var nå både bio­lo­gisk mor og fød­sels­mor til D. Dat­te­ren D har samme ano­ny­me far som tvil­lin­ge­ne T. Fordi D og T har samme bio­lo­gis­ke mor og far, er de hel­søs­ken.

Men B er ikke den le­ga­le mor til tvil­lin­ge­ne T, for iføl­ge loven er den kvin­nen som føder barna – altså A – deres le­ga­le mor.

For­hol­de­ne ble yt­ter­li­ge­re kom­pli­sert ved at kvin­nen A siden inn­gikk part­ner­skap med en ny kvin­ne (C). C ble da inn­vil­get for­eldre­myn­dig­het over tvil­lin­ge­ne sam­men med A, og C ble på den måten deres ikke-bio­lo­gis­ke le­ga­le mor (med­mor).

Tvil­lin­ge­ne kom da i den si­tua­sjon at deres bio­lo­gis­ke mor B ikke hadde noen le­ga­le ret­tig­he­ter i for­hold til dem. Tvil­lin­ge­ne hadde altså tre typer mødre: A som fødte dem, B som var deres bio­lo­gis­ke mor og C som ble med­mor på et se­ne­re tids­punkt.

Tvil­lin­ge­ne må for øvrig vokse opp uten noen gang å kunne kjen­ne sin far og uten en mann­lig om­sorgs­per­son i hjem­met.

For­hol­det mel­lom A og B var blitt meget kon­flikt­fylt i 2012, slik at de flyt­tet fra hver­and­re. Rett­sa­ken opp­sto fordi den bio­lo­gis­ke moren B øns­ket å oppnå for­eldre­myn­dig­het over tvil­lin­ge­ne.

B viste til at hun hadde bodd sam­men med tvil­lin­ge­ne mens var små. Hun hadde hatt et stort an­svar for opp­dra­gel­sen deres i en tid mens A prio­ri­ter­te sitt yr­kes­liv.

Tvil­lin­ge­ne hadde kalt B for mamma. B var deres bio­lo­gis­ke mor og mente at hun også psy­ko­lo­gisk sett hadde fun­gert som deres mor. Selv om B nå levde ad­skilt fra A, øns­ket hun for­eldre­rett og sam­værs­rett til tvil­lin­ge­ne.

Ret­tens av­gjø­rel­se med be­grun­nel­se fin­nes på in­ter­nett. Ret­ten klar­te ikke å finne en løs­ning som begge par­ter kunne godta.

Ret­ten ut­tryk­te be­kym­ring over at tvil­lin­ge­ne må vokse opp under så vans­ke­li­ge for­hold. Phil­lip­pa Taylor som er en av le­der­ne i Chris­ti­an Medi­cal Fel­low­ship i Stor­bri­tan­nia, har pre­sen­tert og vur­dert saken i en ar­tik­kel i The Con­ser­va­ti­ve Woman.

Hun viser til stor øk­ning av an­tall barn født av kvin­ner i les­bis­ke for­hold. Bare i 2011 fikk les­bis­ke par 426 barn på kuns­tig vis i Eng­land.

Nye fa­mi­lie­for­mer er i ferd med å gi mange barn en vans­ke­lig opp­vekst. Al­le­re­de nå er det i mange land retts­li­ge kon­flik­ter som drei­er seg om hvem som har det øko­no­mis­ke an­sva­ret for barna, hvem som har for­eldre­rett og sam­værs­rett og om bar­nas arve­rett i for­hold til «for­eld­re» og «beste­for­eld­re».

De som har kjem­pet fram en ut­vi­det ek­te­skaps­de­fi­ni­sjon og bruk av kuns­tig be­frukt­ning i les­bis­ke og ho­mo­fi­le for­hold i Norge, bør merke seg dette.

Jon Kvalbein

Dele
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Relaterte saker
Bibelen

Når synden rettferdiggjøres

Etter at Martin Luther hadde offentliggjort sine 95 teser mot avlaten i 1517, ble han innkalt til å forsvare dem i møte med kardinal Cajetan

Foto: Verne Ho fra Unsplash

«Med fare for uboteleg skade»

Også i Norge har det dei siste ti åra vore ein alarmerande auke i talet på barn og unge med kjønnsinkongruens (med 10–20 personar under

Jente og gutt

Jo, biologisk kjønn er enten-eller

Mangfoldsbyråd Katrine Berg Nødtvedts (MDG) i Bergen avslører uvitenhet når hun hevder at biologisk kjønn ikke er enten eller. Av Jenny Klinges og Katrine Berg