Spennende høring i Ontario USA: Jente hevder seg krenket av undervisning om flytende kjønnsidenitet

Rettslokale
Foto: Sebastian Pichler fra Unsplash

Ontario Human Rights Tribunal har beordret at saken mellom en ung jente (“NB”) og hennes mor mot Ottawa-Carleton District School Board, inkludert barnets tidligere lærer og rektor på skolen, vil fortsette til en full høring. Tribunalet har avvist søknaden fra skolestyret om en kortfattet høring – det vil si et forsøk på å få saken henlagt på et tidlig tidspunkt av saksgangen. Skolestyret hevdet uten hell at barnets sak ikke hadde noen rimelig mulighet for å lykkes og at den derfor ikke burde få lov til å fortsette.

Familien til jenta brakte inn for retten en påstand om diskriminering på grunn av kjønnsidentitet. Skolens forutsetning for undervisningen var nemlig at det ikke finnes slike ting som jenter eller gutter. NB identifiserer seg sterkt med sitt biologiske kjønnn som jente. Justice Center for Constitutional Freedoms (jccf.ca) sendte inn en søknad på familiens vegne, inkludert et krav om diskriminering på grunnlag av kjønn, og bemerket at barnets rettigheter til hennes sikkerhet og likestilling under §§ 7 og 15 (1) av det kanadiske charteret for rettigheter og friheter også hadde blitt krenket.

Tidlig i 2018 var NB en 6 år gammel og gikk i 1. klasse. Læreren viste klassen en YouTube-video med tittelen “Han, hun og de?!? Videoen inneholdt en rekke uttalelser om kjønnsidentitet, og hevdet at “noen mennesker ikke er gutter eller jenter”, og at de som ikke føler seg som en ‘hun’ eller en ‘han’, kanskje ikke har et kjønn. For å finne ut hvem som er jente eller gutt – eller ikke, sa videoen, at alt du trenger å gjøre, er å spørre noen om deres pronomen.

Ved en annen anledning tegnet læreren et kjønnsspekter på tavlen og ba hver elev plassere seg der hvor de passet på spekteret. NB indikerte at hun var på den lengste enden av spekteret merket “jente.” Læreren sa da til klassen at “jenter er ikke ekte, og gutter er ikke ekte”, noe som var opprørende for NB.

In early 2018, NB was a 6-year-old student in a grade one class taught by “JB”. The teacher showed the class a YouTube video entitled, “He, She, and They?!? — Gender: Queer Kid Stuff #2”. The video contained a number of statements about gender identity, and asserted that “some people aren’t boys or girls” and that those who do not feel like a ‘she’ or a ‘he’ might not have a gender. In order to determine who is a girl or a boy — or neither, the video says, all you have to do is ask someone their pronouns.

On another occasion, the teacher drew a gender spectrum on the board and asked each student to identify where they fit on the spectrum. NB indicated that she was on the furthest end of the spectrum marked “girl.” The teacher then told the class that “girls are not real, and boys are not real”. This was extremely upsetting to NB.

NB dro hjem og fortalte foreldrene og spurte gjentatte ganger hvorfor identiteten hennes som jente ikke var “ekte.” Hun sa at hun var usikker på om hun ønsket å bli mamma når hun vokste opp, og spurte om hun kunne “gå til legen” med dette problemet. NB ga også uttrykk for at hun “måtte gjøre noe” på grunn av det faktum at hun er jente. Dette etterfulgte en skoletime der en lærer hadde undervist om begrepene kjønnsspekter og kjønnsendringer.

NB went home and told her parents, repeatedly asking why her identity as a girl was “not real.” She stated that she was not sure if she wanted to be a mommy when she grew up, and asked if she could “go to the doctor” about this issue. NB also expressed feeling that she “had to do something” about the fact that she is a girl. This followed a lesson by the teacher on the concepts of gender spectrum and sex changes.

Familien ber blant annet Ottawa-Carleton District School Board bestemme at skolen slutter å “undervise i kjønnsteori på noen måte som antyder at mannlige og kvinnelige kjønnskategorier ikke eksisterer, er flytende eller eksisterer på et spekter.”

Kilde: Lifesitenews

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter