Selma Gamaleldin får advarsel fra Skolinspektionen for sin motstand mot å bruke pronomenet hen

Foto: fabrikasimf fra Freepik
Foto: fabrikasimf fra Freepik

 

Document har tidligere skrevet flere artikler om den svenske læreren Selma Gamaleldin, som nektet å bruke begrepet «hen» om en såkalt ikke-binær elev. Det førte til at hun måtte slutte i stillingen, og eleven fikk 150.000 SEK i erstatning. Nå får hun en advarsel fra Skolinspektionen.

Document skriver:

En elev ved Solvikskolan i Järna, sør for Stockholm, ønsket sammen med foreldrene å slå et slag for såkalt ikke-binær kjønnsidentifikasjon, hvor man tar avstand fra begge biologiske kjønn og adopterer et kjønnsløst eller en «kjønnsflytende» selvoppfatning. Samtidig krevde eleven at alle på skolen måtte delta i rollespillet, blant annet ved å henvende seg til eleven med pronomenet «hen».

Men læreren Selma nektet, og det fikk konsekvenser. Hun mistet jobben, og eleven fikk 150.000 svenske kroner i erstatning.

 

Allikevel får hun ikke være i fred. Nå risikerer hun en advarsel fra Lärarnas ansvarsnämnd på oppfordring fra Skolinspektionen, skriver Vi lärare.

I beslutet står att ”det faktum att läraren vägrat att omnämna en specifik elev med hens pronomen under en dryg termins tid, innebär att läraren visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning”.

Beslutningen begrunnes i skoleloven, som sier at «utbildningen ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, att alla som verkar inom utbildningen ska främja mänskliga rättigheter och motverka kränkande behandling».

Ifølge Skolinspektionen har læreren brutt mot prinsippet om å respektere «grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske verdier». I tillegg skal alle lærere «motvirke krenkende behandling».

Selma selv sa til sin rektor i 2020 at begrepet hen strider mot hennes kristne tro, og at hun som lærer «ikke kan kalle en elev for en idiot, selv om eleven ber om det».

Lärarens juridiska ombud menar att religionsfriheten väger tungt, samt att det saknas skäl för Skolinspektionen att dra ärendet till ansvarsnämnden.

I sin skrivelse till Skolinspektionen menar ombudet att läraren inte varit oskicklig, brottslig eller är olämplig – eller att lärarens beteende strider mot skollagen eller läroplanerna.

Nå er det opp til Lärarnas ansvarsnämnd å ta stilling til om lærerens opptreden var så upassende at det er grunn til advarsel.

Hør Selma Gamaleldin i et intervju med SVT her:S

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lararen-begreppet-hen-forvirrar-barnen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter