NLA oppfyller ikke kravene for høyskoleakkreditering

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har konkludert med at NLA Høgskolen ikke oppfyller enkelte av kravene til akkreditering som høyskole. Det skriver Vårt Land.

NOKUT skriver i sin konklusjon, som er oversendt til NLA Høgskolen:

  • Komiteen har kommet til at høyskolen ikke i tilstrekkelig grad fremmer og verner akademisk frihet.
  • Komiteen har også konkludert med at NLA Høgskolen ikke oppfyller kravene til fagmiljø, og at høyskolen har for få førstestillingskompetente til å ivareta en studieportefølje med økende andel masterstudenter.
  • NLA har heller ikke kunnet dokumentere tilfredsstillende forskningsvirksomhet innen alle sine fagområder.

Mottok bekymringsmeldinger

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen er en privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.
  • Høyskolen tilbyr utdanninger innen fagområdene journalistikk, kommunikasjon og medier, pedagogikk, lærerutdanning, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon og musikk.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

– Den sakkyndige komiteen har vurdert om NLA Høgskolen tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter. Vurderingene er basert på dokumentasjonen som er mottatt fra NLA Høgskolen, intervjuer under institusjonsbesøket og offentlig tilgjengelig statistikk, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

NOKUT varslet i desember 2019 at de vil gjennomføre en revidering av NLAs akkreditering som høgskole, samt et ordinært tilsyn med høgskolens kvalitetsarbeid. Bakgrunnen var blant annet en rekke bekymringsmeldinger om høgskolens praktisering av prinsippet om akademisk frihet.

Rektor på NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, kommenterer NOKUTs konklusjon slik:

– Vi har nettopp mottatt rapporten og vil bruke tiden fremover til å lese grundig gjennom, og vurdere alle sider ved den, sier han til Vårt Land.

I en pressemelding som høyskolen sendte ut fredag sier Sødal at han «registrerer at det er høgskolens verdigrunnlag og den akademiske friheten som er i brennpunktet».

Prosessen ikke avsluttet

Skolen har i første omgang en frist til 17. september med å levere en offentlig uttalelse til innstillingene, opplyser han. Denne uttalelsen vil legges fram for styret i NOKUT sammen med innstillingene fra den sakkyndige komiteen når saken skal behandles av NOKUT-styret i oktober.

NLA Høgskolen få en frist på inntil to år for å dokumentere at de mangelfulle forholdene er utbedret.

– Prosessen er altså ikke avsluttet, kommenterer Sødal.

Dersom NOKUT konkluderer med at kravene fortsatt ikke er oppfylt etter opprettingsfristen, skal NOKUT trekke høyskolens akkreditering tilbake. En eventuell tilbaketrekking av høyskoleakkrediteringen innebærer at NLA Høgskolen kan fortsette å tilby høyere utdanning, men at institusjonen ikke lenger selv har fullmakt til å opprette nye studietilbud. NLA Høgskolen må da søke NOKUT om å etablere alle nye studietilbud, opplyser NOKUT i sin pressemelding.

– For NLA Høgskolen er det ikke et aktuelt alternativ å miste akkrediteringen, sier NLA-rektoren.

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NLA, Line Alice Ytrehus, opplyser til Vårt Land at forbundet lenge har hatt mistanke om at NLA Høgskolen ikke verner om akademisk frihet i tilstrekkelig grad.

– Vi har forsøkt å forhandle om dette i mange år med ledelsen på NLA, uten å komme noen vei. For to år siden sendte vi derfor en bekymringsmelding til NOKUT. Vi er glade for at NOKUT har tatt vår bekymringsmelding på alvor, sier hun.

Videre kommer hun med en oppfordring:

– Vi håper at ledelsen og NLAs styre vil ta problemene alvorlig og løse dem, ikke bare pynte på overflaten.

– Hva tenker du må til for at den akademiske friheten skal bli ivaretatt?

– Jeg tror NLA må ha verdidokumentet fristilt fra tilsettingsdokumentet. Verdidokumentet bør bli et motivasjonsdokument, og kan ikke være et intervensjonsdokument som krever lojalitet og kan brukes til å sanksjonere ansatte med.

I NLAs verdidokument heter det at «ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.» Dokumentet inneholder samtidig en formulering som sier at det forventes at ansatte er lojale til verdidokumentet, noe som har fått kritikere til å stille spørsmål til om ens syn på samliv vil ha betydning i en tilsettingsprosess.

– Må få konsekvenser

Ytrehus sier at hun er skuffet over deler av innstillingen til NOKUT.

– Jeg kan ikke se at de vurderer om NLA har unntaksrettigheter til å diskriminere ved tilsettinger og ved opprykk, og om det er greit å ikke verne om skeive studenter. Jeg hadde håpet at NOKUT ville avklare spørsmålet, sier hun, og legger til:

– Slik jeg tolker innstillingen, må dette få konsekvenser for NLAs ansettelsespraksis. NLA Høgskolen er en høyskole, ikke et trossamfunn. En høyskole skal være for alle og behandle alle som likeverdige.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig