Likestillingsombudet: – Uakseptabelt hvis mange ikke kjenner seg trygge på jobb i kirken

Kirkebygg
Foto Akira Hojo fra Unsplash

Torsdag 29. oktober ble  rapporten «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken» presentert. Rapporten som er bestilt av Kirkerådet kartlegger blant annet arbeidsforholdene for ansatte i Den norske kirke (DNK) med LHBT-identitet. Den er utarbeidet i samarbeid mellom Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) og Forskningsstiftelsen Fafo.

Ifølge forskerne har hver femte LHBT-respondent opplevd diskriminering eller forskjellsbehandling på arbeidsplassen sin. I tillegg har én av ti svart «vet ikke».

Dette reagerer  likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm på, og sier til Vårt Land:

Det er fint at det overordnede bildet av situasjonen for ansatte med LHBT-identitet er positivt, men det er helt uakseptabelt hvis mange ikke kjenner seg trygge på jobb eller føler seg tvunget til å holde deler av sin identitet skjult. Disse funnene er nedslående, men dessverre ikke overraskende.

I arbeidet med rapporten har forskerne fått historier om «klare brudd på arbeidsmiljølovgivningen».Olav Elgvin, doktorgradsstipendiat ved Fafo og medforfatter av rapporten utdyper til Vårt Land:

DNK har lov til å diskriminere ved ansettelse, men man har ikke lov til å diskriminere når en person har blitt ansatt. Vi har hørt historier om folk som ble fratatt oppgaver etter ansettelse på grunn av sin legning.

Likestillings- og diskrimineringsombudet understreker overfor Vårt Land at de ikke kjenner til disse enkelthistoriene, dermed blir det vanskelig for henne å kommentere dem. Men overordnet påpeker hun at Den norske kirke som arbeidsgiver har en lovbestemt plikt til å forebygge trakassering på grunn av seksuell orientering. De må også jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot slik diskriminering og trakassering.

– Vi regner med at Den norske kirke vil legge denne forskningen til grunn i sitt likestillingsarbeid for å sikre trygge og gode arbeidsforhold for sine medarbeidere med LHBT-identitet. Vi vil også berømme Kirkerådet for å ha bestilt rapporten, sier Bjurstrøm.

Gir kirken ros

Også tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad roser Den norske kirke for å bestille rapporten om LHBT-holdninger og arbeidsmiljø i kirken.

– Det er viktig at alle ansatte har det bra på jobb. Ingen skal oppleve et arbeidsmiljø med negative holdninger og diskriminering. Rapporten gir Den norske kirke mulighet til å ta tak i dette.

Hva som ikke kommer fram, er hva det innebærer å ikke kjenne seg trygg på jobb, men tidligere erfaringer viser at terskelen for å føle seg krenket og trakassert kan være svært lav, noe som blir bekreftet i en annen artikkel i Vårt Land, der Kristine Sandmæl, prost i Lofoten og leder av LHBT-utvalget i Dnk, utdyper problemstillingen:

Det er helt klart belastende å hele tiden være et diskusjonstema i Den norske kirke (Dnk),

Sandmæl understreker at det ikke skal være toleranse for diskriminering av personer med LHBT-identitet i Dnk. Hun sier at Dnk nå må jobbe for å forhindre at diskrimineringen fortsetter i fremtiden.

– Vi har en plikt til å ta tak i dette, og vi må forsikre oss om at rutinene ikke gir noen som helst rom til diskriminering.

Når det å oppleve saklig uenighet oppleves som en belastning, blir det vanskelig å argumentere for to likestilte syn.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Stillbilde fra Rammeplan for barnehage - Kjønn og likestilling, Utdanningsdirektoratet

Udir, norsk skole og Pride

Under overskriften Demokrati, mangfold og pride, skriver Udir på sine hjemmesider: Pride er en feiring av skeiv kjærlighet, mangfold, inkludering og retten til å elske

Les boka Har du lyst har du lov

Her kan du lese den mye diskuterte boka Har du lyst har du lov, av den kjente psykologen og sexologen Thore Langfeldt: https://www.nb.no/items/2e4cc55e4a3d7a3cf43fba29206769f4?page=0