Kjønnsnøytral lovgivning knyttet til foreldreskap i Sverige

Foto: Linus Mimietz fra Unsplash
Foto: Linus Mimietz fra Unsplash

Det er ikke bare i Norge at ulike aktører ønsker å gjøre lovgivning knyttet til foreldeskap så kjønnsnøytral som mulig. Også i Sverige ser vi de samme tendensene. Her en reportasje fra Världen idag:

I betänkandet för ”Alla tiders föräldraskap”, vars remisstid nyligen gått ut, finns förslag på att göra lagstiftningen kring föräldraskap i Sverige mer könsneutral. Där skriver man att begrepp som ”mor” och ”far” i föräldrabalken ska ersättas med ”förälder”. Mor och far ska inte ens användas när man behöver beskriva vilken av föräldrarna det gäller.

I stället ska formuleringen ”den förälder som har fött barnet” och ”den förälder som inte har fött barnet” användas när det är nödvändigt att göra åtskillnad mellan föräldrarna.

Bland remissvaren som kommit in finns viss kritik kring några av förslagen i betänkandet, men många ställer sig bakom att göra föräldrabalken mer könsneutral. Till exempel skriver representanter för lobbygrupperna RFSL och RFSU i Göteborgs-Posten att det är bra att tanken på kärnfamiljen mamma-pappa-barn ”skrotas”.

Men en lång rad kvinnoorganisationer går, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, till storms mot utvecklingen.

”Sveriges kvinnoorganisationer ser med stor oro på hur man inom svensk offentlig förvaltning och lagstiftning tycks vrida klockan tillbaka och återfalla i könsblindhet”, skriver de.

De konstaterar att ”mor” och ”far” föreslås ersättas med ”förälder” i lagen trots att reglerna för kvinnors och mäns föräldraskap till sitt innehåll skiljer sig åt.

”Moderskap bestäms utifrån födandet, medan faderskap fastställs genom moderns bekräftelse, presumeras utifrån att mannen är gift med modern eller fastställs med hjälp av dna. När det berörda ämnet är själva reproduktionen är det omöjligt att bortse från de biologiska skillnader som finns mellan kvinnor och män”, skriver representanter för ett 30-tal grupper, däribland Unizon, Fredrika Bremer-förbundet och Kvinnor i Svenska kyrkan.

Att använda begrepp som ”den förälder som fött barnet” reducerar kvinnor till objekt, menar debattörerna.

”För att undvika ordet kvinna används redan i olika sammanhang ord som ’menstruerare’ eller ’livmoderbärare’, något som direkt avhumaniserar kvinnor och flickor.”

Inkludering av den mindre grupp som inte anser sig vara vare sig man eller kvinna får inte leda till att en majoritet exkluderas, anser kvinnogrupperna.

Enligt kvinnoorganisationerna finns det också svårigheter att förstå lagen. Som exempel hänvisas till en komplicerad mening i själva betänkandet som lyder:

”Lagen ska dock inte gälla när ett föräldraskap för den som inte har fött barnet och inte heller har bidragit med sina spermier till barnets tillkomst ska ersätta föräldraskapet för den som har fött barnet.”

Kvinnogruppernas företrädare skriver i SvD:

”Få saker är mer exkluderande än att formulera sig på ett sätt som vanliga människor, än mindre den som inte har svenska som modersmål, kan förstå”.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter