Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum svarer leder av Bønnelista Jo Hedberg

Foto: Markus Spiske fra Unsplash
Foto: Markus Spiske fra Unsplash

Leder av Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, svarer i dagens Dagen på kritikken fra Jo Hedberg, leder av Bønnelista, sin kritikk av forslaget om å endre kirkeordningen. Hun hevder at han bommer på mål, at det ikke kan føre til diktatur å følge norsk lov. Hun hevder at det er mildt sagt overraskende at et medlem av Kirkemøtet mener det å følge norsk lov er diktatur. Man sitter igjen med en oppfatning av at lovlig fattede vedtak ikke kan være autoritære. Det hele vitner om en historieløshet og ideologisk kunnskapsløshet.

Jo Hedberg stiller i Dagen 08.11.21 spørsmålet om Kirkerådet ønsker å innføre diktatur i kirken. Utgangspunktet for hans spørsmål er forslaget til endring av kirkeordningen § 10 nytt fjerde og femte ledd. Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vedta følgende:

«Hvis tilsynsmyndigheten kommer til at et rådsmedlem i tilknytning til utøvelse av tjeneste eller et verv for menighetsråd eller kirkelig fellesråd har utøvet vold eller tvang, fremsatt trusler, krenket barns rettigheter, brutt lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenket andres rettigheter og friheter, kan Kirkerådet treffe vedtak om å frata medlemmet vervet.

Kirkerådet kan også treffe vedtak om å suspendere medlemmet fra vervet inntil saken etter første punktum er avgjort. Kirkerådets vedtak etter første og annet punktum kan påklages til Den norske kirkes klagenemnd.»

Dette forslaget følger av trossamfunnsloven §6 der det heter i første ledd: «Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes. Tilskudd kan også nektes eller avkortes dersom samfunnet oppfordrer eller gir støtte til krenkelser som er nevnt i dette leddet.»

Forslaget har vært på høring, og det var bred støtte til endringen. I høringen er det blitt trukket frem at det bør tydeliggjøres i hvilke tilfeller Kirkerådet vil kunne treffe slikt vedtak, da vurderinger av om det har blitt utført vold, trusler, diskriminering og krenking av rettigheter vil være skjønnsmessig.

 

Kirkerådet har fulgt dette opp ved å tydeliggjøre at det for at Kirkerådet skal kunne treffe et slikt vedtak, skal være et vilkår at tilsynsmyndigheten har kommet frem til at et rådsmedlem i tilknytning til utøvelse av tjeneste eller et verv for menighetsråd eller kirkelig fellesråd har opptrådt som beskrevet i trossamfunnsloven § 6.

At et medlem av Kirkemøtet mener det å følge norsk lov er diktatur, er mildt sagt overraskende.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter