Leder for Bønnelista reagerer på forslag til vedtak på Kirkemøtet

Trekors på vegg
Bilde av James L W fra Unsplash

Det har kommet reaksjoner fra flere hold på at Kirkemøtet kan komme til å vedta et regelverk som gjør det mulig å frata tillitsvalgte sine verv dersom de opptrer på en måte som noen oppfatter som krenkende eller i strid med diskrimineringsforbud. En av de som reagerer er leder for Bønnelista, Jo Hedberg. I et innlegg i Dagen stiller han det betimelige spørsmålet: Ønsker Kirkemøtet å innføre diktatur? Og han konkluderer med at vi nærmer oss situasjonen på Hans Nielsen Hauge sin tid.

Jo Hedberg skriver:

Hvis noens rettigheter eller friheter blir krenket i kirken, foreslås det at Kirkerådet kan sette hele kirkens demokratiske system til side for å frata vedkommende sitt valgte tillitsverv i menighetsrådet, bispedømmerådet og Kirkemøtet.

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet som møtes 11.-16. november å vedta dette. Forslaget mangler faste kriterier og retningslinjer; For hvem skal bestemme hva en alvorlig krenkelse er? For eksempel når det gjelder kirkens trosgrunnlag? Kan det være en krenkelse å forkynne Bibelens budskap?

Kirkens budskap til den som opplever seg krenket er oppfordringen om å tilgi. Ja, vi får ikke selv tilgivelse, hvis vi ikke tilgir sier Jesus rett etter Fader vår i Matteus kap. 6. Tilgivelsens menneskelige side er at den bryter de onde langtidsvirkningene av en krenkelse. Det betyr ikke at en ikke skal gjøre noe med krenkelsessituasjoner.

Hedberg peker så på at kirkens trosgrunnlag faktisk kan oppleves krenkende, men at det ikke må være grunnlag for å bli fratatt et tillitsverv

I kirken må vi kunne forkynne kirkens trosgrunnlag uten å risikere å bli fratatt tillitsverv. Vi kan ikke fremholde demokratisk styring i kirken og samtidig innføre meningsdiktatur.

I kirken må vi kunne forkynne kirkens trosgrunnlag uten å risikere å bli fratatt tillitsverv.

Kirkerådets anbefaling går altså inn for at ytringsfriheten og religionsfriheten innad i kirken skal begrenses utfra egen målestokk. Går ikke Kirkerådet dermed over i diktatorrollen når de vil diktere hva kirkens valgte ledere skal mene og si på alle nivå? Dermed blir det slik at ingen tillitsvalgte i kirken kan mene noe annet enn det Kirkerådet mener og liker.

Bønnelista mener at dette forslaget helt bør droppes. Alternativt må det legges til at dette ikke gjelder forkynnelse av kirkens trosgrunnlag og vitenskapelig forskning og fakta.

Det er sterkt alarmerende hvis Kirkerådet blir meningsdiktator i Den norske kirke. Da nærmer vi oss sterkt Hans Nielsen Hauges tid.

Forslag til lovtekst til kirkeordningen i Den norske kirke som Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å vedta på Kirkemøtet 11.-16. november (KM sak 11/21): «Hvis tilsynsmyndigheten kommer til at et rådsmedlem i tilknytning til utøvelse av tjeneste eller et verv for menighetsråd eller kirkelig fellesråd har utøvet vold eller tvang, fremsatt trusler, krenket barns rettigheter, brutt lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenket andres rettigheter og friheter, kan Kirkerådet treffe vedtak om å frata medlemmet vervet.»

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter