Forbud mot konverteringsterapi blir vedtatt før jul

Foto: Uday Mittal fra Unsplash
Foto: Uday Mittal fra Unsplash

Etter fire år med forberedelser går fagpolitikerne på Stortinget nå inn i sluttfasen med behandlingen av forbudet mot konverteringsterapi. Det skriver Vårt Land.

At forslaget som daværende statsråd Anette Trettebergstuen la frem i sommer blir vedtatt, er ikke lenger noe spørsmål. Det handler heller om hvor få partier på Stortinget som ikke blir med.

  • Bare to partier står per nå utenfor mens toget mot et bredt vedtak skyter fart, viser Vårt Land-sjekk.
  • Torsdag 7. desember vedtas loven, ifølge Stortingets oversikt.

Noe sjeldent i verdisaker: Et bredt stortingsflertall

Det er bare litt over fire uker til. I siste november-uke skal en innstilling fra Familie- og kulturkomiteen være klar. Der viser partiene kortene om alle deler av det foreslåtte forbudet:

Hva som skal defineres som konverteringsterapi, strafferammen – og det nye markedsføringsforbudet. Det siste var ikke med i Solberg-regjeringens lovforslag.

På rød side vil Støre-regjeringen være sikret flertall for sin versjon av forbudet – med Rødt og SV og MDG.

Men flertallet kan nå bli uvanlig bredt i en verdipolitisk sak: Også Høyre og Venstre stiller seg i hovedtrekk bak det historiske lovgrepet.

Venstre-talsmann Grunde Almeland sa timene etter at Trettebergstuens lov kom i juni at forslaget i praksis var likt Solberg-regjeringens eget forslag.

Støre-regjeringen hadde ifølge Almeland i praksis gjort «omtrent ingenting» med lovforslaget som Venstre-statsråd Abid Q. Raja sendte på høring sommeren 2021.

Dette manglet imidlertid et forbud mot markedsføring av homoterapi. Men det kommer altså nå i Ap/Sp-regjeringens versjon.

Venstres stortingsgruppe har alt avklart at den i utgangspunktet støtter lovpakken fra regjeringen.

Dette blir forbudt

  • 16. juni – en uke før hun gikk av – la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen frem lovforslaget som forbyr konverteringsterapi.
  • Det skulle bli forbudt å krenke noen gjennom å «anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter med hensikt om å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».
  • Straff for lovbrudd: Bot eller fengsel inntil tre år – seks år for grove tilfeller.

Høyre-notat klart. Så starter en prosess

Høyres stortingsgruppe får saken på sitt bord på onsdagens gruppemøte. Partiets politikere i Familie- og kulturkomiteen har utarbeidet et notat med anbefalinger om problemstillingene før møtet.

Vårt Land kjenner ikke innholdet, men etter det vi forstår er vurderingen blant Høyres nøkkelfolk at regjeringen har moderert sitt opprinnelige forslag og kommet partiet i møte.

Særlig gjelder dette hvordan forbudet er utformet for voksne som samtykker til konverteringsterapi:

Mens det første forslaget Anette Trettebergstuen sendte på høring la opp til totalforbud, går Støre-regjeringen nå inn for å forby handlinger som «krenker en annen» og konkretiserer hvordan det skal forstås.

Strever ikke med forbudet mot markedsføring

I Høyre er vurderingen at innholdet ligger veldig tett opp til Solberg-regjeringens eget forslag til forbud mot konverteringsterapi fra 2021.

Etter det Vårt Land forstår er det dessuten få motforestillinger i Høyre mot Støre-regjeringens nyvinning: forbud mot markedsføring av konverteringsterapi.

Den nærmeste uken eller to skal Høyres posisjon diskuteres i stortingsgruppen. Støre-regjeringen legger fortsatt opp til en strengere strafferamme enn Solberg-regjeringen. Høyre må avklare sitt syn på denne.

Vil Senterpartiet følge en tradisjon?

At forbudet mot konverteringsterapi nå er moderert ved at det forutsetter at handlinger «krenker en annen», var nøkkelen til at Senterpartiet kunne slutte seg til det i regjering.

Det er tradisjon i Sp for å for å fristille representantene i verdisaker. Spørsmålet er om det også skjer denne gang. Det er ennå uavklart.

Sp har programfestet et forbud, men det har vært ulike syn i partiet på hvor langt det bør gå.

Neppe samlet støtte fra Frp – vil de fristille?

Større spenning er det knyttet til hvordan særlig Fremskrittspartiet, men også Kristelig Folkeparti, vil forholde seg.

Etter det Vårt Land forstår, vil det sitte langt inne for Frp å gå inn for hele regjeringens forslag i samlet tropp. Bøygen skal være hensynet til samtykkende voksnes valg-, tros- og ytringsfrihet.

Spørsmålet er om Frp vil fristille representantene og la dem stemme etter sin egen overbevisning, slik partiprogrammet åpner for i saker som berører livssyn.

I så fall må noen be om det når Frps gruppe behandler regjeringens proposisjon. Det skjer tidligst onsdag neste uke.

KrF på sidelinjen av behandlingen

Da KrF satt i regjering, forsøkte partiet å bremse Solberg-regjeringens løp for et lovforbud mot konverteringsterapi.

Partiet har ikke noe medlem i Familie- og kulturkomiteen, som skal forme innstilling før stortingsvedtak i desember. Partileder Olaug Bollestad satt på tilhørerplass da det sent i september var høring i Stortinget om konverteringsterapi.

Vårt Land skriver at KrF skal behandle forbudet mot konverteringsterapi i stortingsgruppen i nær fremtid. Men holdningen synes å være at Støre-regjeringens forslag går for langt:

Det er for uklart der det møter tros- og livssynsorganisasjonene – og hva slags samtaler og sjelesorg det vil være mulig å ha.

Partiet kan ende opp med å stå helt alene med sin posisjon når Stortinget voterer tidlig i desember. Men det avhenger også av hvor Frp plasserer seg.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter