Bufdir skal kartlegge konverteringsterapi i Norge

Foto: GeoJango Maps fra Unsplash
Foto: GeoJango Maps fra Unsplash

– Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe kunnskap om utbredelse, former for praksis og konsekvenser av konverteringsterapi i Norge, inkludert personer i Norge som har erfart konverteringsterapi i utlandet, skriver Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir til Vårt Land.

I den nylig avsluttede høringsrunden til forslag til regulering av konverteringsterapi, er det flere høringsinstanser som har påpekt at det finnes lite forskningsbasert kunnskap om konverteringsterapi i Norge.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant dem som mener at dette er viktig å få på plass dersom konverteringsterapi skal forbys.

«I og med at reguleringen til dels vil innebære å balansere menneskerettigheter, herunder å gjøre inngrep i dem, er det avgjørende at faktagrunnlaget er godt, slik at man kan gjøre en god forholdsmessighetsvurdering», skriver de i sitt høringssvar.

Skal gi nødvendig kunnskap

Det finnes ikke mye kunnskap om konverteringsterapi i Norge fra før, erkjenner Bjørshol.

– Undersøkelsen skal gi nødvendig kunnskap om konverteringsterapi for å ivareta lhbtiq-personers rettigheter og motvirke diskriminering, og vurdere hensiktsmessige tiltak, opplyser hun.

På spørsnål fra Vårt Land om undersøkelsen også skal brukes som en del av kunnskapsgrunnlaget til utformingen av lovreguleringen av konverteringsterapi, svarer hun:

– Når det gjelder utforming av lovregulering viser vi til Kulturdepartementet.

Sluttrapport i 2023

Avdelingsdirektøren opplyser til Vårt Land at Bufdir ennå ikke har besluttet hvem som får oppdrag, og kan derfor heller ikke si noe om antall respondenter på nåværende tidspunkt.

Undersøkelsen skal etter planen igangsettes denne høsten/vinteren, og sluttrapport skal etter utlysningen leveres 1. juni 2023.

Kartlegging blant 13 aktører

I høringsnotatet om forslag til regulering av konverteringsterapi, skriver Kulturdepartementet at Bufdir høsten 2020 gjennomførte en mindre kartlegging av 13 aktørers kjennskap til konverteringsterapi i Norge.

Den er ingen vitenskapelig undersøkelse, påpeker departementet.

«Det må antas at det kan ha være noe ulike oppfatninger av hva som ligger i uttrykket konverteringsterapi blant ulike aktører. Kartleggingen er heller ingen vitenskapelig undersøkelse, og funnene må derfor tolkes med forsiktighet. Resultatene gir allikevel en indikasjon på at konverteringsterapi forekommer i Norge, også overfor barn», heter det i notatet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter