30
Foto: Magda Ehlers fra Pexels

30 konsekvenser av å bygge et samfunn på skeiv ideologi

30 konsekvenser av å bygge politikk på skeiv ideologi

Av Truls Olufsen-Mehus

 

1 På Skatteetaten.no kan du logge inn og endre ditt juridiske kjønn fra mann til kvinne og omvendt (siden 2016)

2 Det kreves ingen medisinsk eller psykologisk vurdering for å endre juridisk kjønn

3 Når du endrer kjønn “er” du umiddelbart det andre kjønnet med de rettigheter som følger slik kjønn er tolket i lovverket. Endring av personnummer åpner for alle tjenester rettet mot et kjønn som garderober, idrett, livmorhalsundersøkelser og mye mer.

4 Det var ingen offentlig debatt eller grundig konsekvensutredning ved lovvendring om juridisk kjønn i 2016 – dette er blitt kritisert i ettertid av jussprofessorer

5 Norge er verdens mest liberale land på juridisk kjønnsskifte

6 Barn kan endre juridisk kjønn fra og med fylte 6 år med kun én av foreldrenes samtykke. Dersom den ene forelderen motsetter seg kjønnsskifte, kan den andre kreve å få saken behandlet hos fylkesmannen. Flere familier er splittet på grunn av dette

7 Barn og ungdom læres i dag opp til at kjønn ikke “observeres”, men det tildeles ved fødsel, og at barn og ungdom kan være “født i feil kropp”.

8 Opplæringen drives av den statsstøttede politiske organisasjonen FRI, opplæringen er nedfelt i læreplanene for grunnskole og videregående, samt integrert i alle helse-og sosialfaglige utdanninsløp.

 

9 Den nye kjønnideologien formidles aktivt til barn av NRK Super, og gjennom statens informasjonskanal til barn og unge kalt Ung.no

10 Siden 2012 har det vært en økning på 1000%, en tjuedobling, av barn og ungdom som identifiserer seg “ut av sitt fødselskjønn”, uten at forskning kan svare på hvorfor. Tilstanden kalles kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori

11 Det finnes ikke forskning som støtter teoriene om “feil kropp eller feil kjønn”, dsvært få er klar over lovendringen fordi den ikke er konsekvensutredet eller debattert i media

12 Det finnes ikke verifiserbar medisinsk forskning som begrunner at barn og ungdom bør igangsette såkalt “kjønnskorrigerende behandling”, likevel velger helsepersonell med sexologisk-politisk bakgrunn å behandle barn og unge med pubertetsblokkere og kjønnshormoner. Blant annet ved kommunale helsestasjoner.

13 “Kjønnskorrigerende behandling” innebærer pubertetsblokkere, kjønnshormoner og kirurgi

14 Foreldre som er kritiske til å la sine barn starte med “kjønnskorrigerende behandling” risikerer å bli meldt til barnevernet for omsorgssvikt

15 Det er en myte at pubertetsblokkere (PB) gir “betenkningstid eller pause” for ungdom med kjønnsdysfori. Det er også en myte at man kan starte og stoppe puberteten med PB, at den er 100% reversibel, fordi det ikke finnes medisinsk forskning som støtter dette

16 Pubertetsblokkere innebærer stor risiko.Vi vet blant annet at PB påvirker hjernen fysisk ved tap av IQ, det er påvist økt selvskading og suicidal adferd samt økt misnøye med egen kropp. Sterke emosjonelle / hormonelle svingninger kommer blant annet som følge av denne behandlingen

17 Pubertetsblokkere er ikke et godkjent legemiddel for å bruke på friske ungdom for å stanse normal pubertet – PB er kun godkjent legemiddel for barn som kommer for tidlig i pubertet før 8 årsalderen

18 Bruk av pubertetsblokkere bedrer ikke helsetilstanden til barn og ungdom, tvert imot skaper den en sykdomstilstand i friske kropper. Studier viser at av barn og ungdom som tar PB går 90-100% videre til hormonbehandling. Disse barna vil ikke få normalt utviklede kjønnsorganer, og de vil oppleve nedsatt seksualfunksjon i voksen alder

19 I Norge er rekkefølgen for kjønnskorrigerende behandling følgende: a) pubertetsblokkere gis barn allerede før tenårene starter b) hormonbehandling starter ved 16 årsalder, noen ganger før c) kirurgi kan igangsettes ved 18 årsalder

20 Testosteron gir skjeggvekst, mørkere stemme og endrer fysisk på kroppen for jenter, mens østrogen gjør at gutter får feminine trekk. Behandling med hormoner, genitalkururgi og brystfjerning er irreversibelt.

21 Infertilitet og sterilitet er en direkte konsekvens av kjønnskorrigerende behandling med blant annet pubertetsblokkere og inntreffer i tenårene. Mens Loven om sterilitet har satt nedre aldersgrense 25 år for steriliserende inngrep

22 Behandlingsformene innen kjønnskorrigerende behandling utføres på politisk  / ideologisk grunnlag, ikke medisinskfaglig grunnlag. Dette er Helseministeren allerede varslet om flere ganger, men den eksperimentelle behandlingen fortsetter. Nå er også privatklinikker og kommunale helsestasjoner blitt ivrige på igangsetting av slik behandling av barn og ungdom

23 Flere politiske parti har programfestet at de ønsker kjønnskorrigerende behandling langt mer tilgjengelig. De samme partiene ønsker også å innføre et tredje kjønn, samt tilføre mer statlige midler til Foreningen FRI og deres ideologiske program for barn og voksne kalt Rosa Kompetanse og Restart

24 Forskning viser at 80-90% av barn og ungdom vokser av seg kjønnsdysfori. Men de kan ha behov for psykiatrisk hjelp, samtaletveiledning og medmenneskelig omsorg. NB: 75-80% av ungdom med kjønnsdysfori har andre psykiske utfordringer og tilstander.

25 Spesialister i Norge er i etiske dilemma fordi de må behandle barn som ikke har samtykkekompetanse, samt ungdom og unge voksne uten at det er belegg for at kjønnskorrigerende behandling er rett. Dette er villet politikk utformet av lobbyist- og interesseorganisasjoner.

26 Verken hormonbehandling, kirurgi eller teoretisk opplæring kan endre menneskets biologiske kjønn.

27 Dersom lovendringsforslaget i Straffeloven §185 som skal behandles 3. Juni 2020 går igjennom, vil denne teksten du nå har lest kunne ansees som hatefull, og dermed grunnlag for politianmeldelse med en strafferamme på 3 års fengsel.

28 Dersom Straffeloven §186 også endres til at å omhandle “kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet” vil det skape strafferettslige forhold vedrørende flere dagligdagse situasjoner. Personer som blir nektet tilgang til offentlige steder og arrangement på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet kan anmelde forholdet. Eksempelvis kan du få fengselsstraff inntil 6 mnd dersom du nekter biologiske menn som identifiserer seg som kvinner følgende
– tilgang på damegarderober
– å delta i kvinneidrett
– å bruke sin rett til assistert befruktning (når AP, SV og Frps bioteknologilov trer i kraft)

29 Det kan bli umulig å gjøre om lovendringen, da det i seg selv vil bli en hatefull ytring å foreslå en slik lovendring. Politkerne har dermed malt seg inn i et hjørne med en mengde utilsiktede konsekvenser som burde vært utredet bedre.

30 Den skeive politikken med radikale lovendringer har oppnådd suksess blant annet gjennom ungdomspartiene i Norsk politikk, ved å unngå pressedekning på temaet og ved å kamuflere disse lovendringene under andre mer omtalte lovforslag. Dette bekreftes i en rapport som er utarbeidet blant annet av Advokatfiret Vaar Advokat AS og Skeiv Ungdom.

Dokumentet er utarbeidet av hensyn på framtidig ytringsfrihet, pasientsikkerhet og barnas rett til vern. Punktene er ment som et opplysningsverktøy, med kilder som er etterretterlig og verifisert av spesialister og fagpersoner på områdene.

Av

Truls Olufsen-Mehus
Lokalpolitiker for Hammerfest KrF, og fylkesleder for Troms og Finnmark KrF

 

Kilder til de 30 punktene

 

1 På Skatteetaten.no kan du logge inn og endre ditt juridiske kjønn fra mann til kvinne og omvendt

Her kan du logge inn og endre ditt kjønn uten krav om medisinsk eller psykiatrisk vurdering
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/endre/endre-kjonn/

2 Det kreves ingen medisinsk eller psykologisk vurdering for å endre juridisk kjønn

Her kan du logge inn og endre ditt kjønn uten krav om medisinsk eller psykiatrisk vurdering

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/endre/endre-kjonn/

 

3 Når du endrer kjønn “er” du umiddelbart det andre kjønnet med de rettigheter som følger slik kjønn er tolket i lovverket. Endring av personnummer åpner for alle tjenester rettet mot et kjønn som garderober, idrett, livmorhalsundersøkelser og mye mer.
Dette sier kilden:
200 personer sto på trappene for å bytte kjønn etter lovendringen i 2016 https://www.thelocal.no/20160801/nearly-200-norwegians-apply-to-change-gender-under-new-law


4 Det var ingen offentlig debatt eller grundig konsekvensutredning ved lovvendring om juridisk kjønn i 2016 – dette er blitt kritisert i ettertid av jussprofessorer

Dette sier kilden:
– Norge har Europas mest liberale lov om juridisk kjønnsbytte, uten hverken aldersgrense, betenkningstid eller krav til medisinsk eller psykologisk veiledning. Det er ikke sikkert det hadde vært mulig hvis lovgiver hadde vært mer problemorientert.

Det sier professor ved Institutt for offentlig rett Marit Halvorsen, som nylig gjennomgikk Loven om endring av juridisk kjønn i en lengre artikkel i Lov og Rett.

– Loven regulerer et fundamentalt spørsmål uten å diskutere virkningene, sier Halvorsen. Hun spekulerer på om årsaken til denne tausheten kan være at lovgiver ikke vil gå inn i ubehagelige diskusjoner.

– Dersom man hadde gått inn på konsekvensene av loven, kunne man nok avdekket konflikter, sier hun.

– I stedet har konfliktløsning og håndheving blitt overlatt til enkeltpersoner og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

https://juridika.no/innsikt/jussforskning-juridisk-kj%C3%B8nnsskifte


5 Norge er verdens mest liberale land på juridisk kjønnsskifte

 

6 Barn kan endre juridisk kjønn fra og med fylte 6 år med kun én av foreldrenes samtykke. Dersom den ene forelderen motsetter seg kjønnsskifte, kan den andre kreve å få saken behandlet hos fylkesmannen. Flere familier er splittet på grunn av dette

Dette sier kilden: Se side 16 punkt 2:
“-  Norway is the most liberal, with legal gender recognition being available at any age, although with certain conditions for different age groups. For example, minors under the age of 6 can only have their legal gender altered if they are intersex. For minors between 6 and 16, it is available with parental consent, and for those over 16 a self-determination model operates”
https://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2019/11/IGLYO_v3-1.pdf

7 Barn og ungdom læres i dag opp til at kjønn ikke “observeres”, men det tildeles ved fødsel, og at barn og ungdom kan være “født i feil kropp”.

 

8 Opplæringen pådrives i størst grad av den statsstøttede politiske organisasjonen FRI. Opplæringen er nedfelt i læreplanene for grunnskole og videregående, samt integrert i alle helse-og sosialfaglige utdanninsløp.

Dette sier kilden:

1.1.3 Kjønnsmangfold

Det finnes et mangfold av kjønn. FRI anerkjenner at mange definerer seg som mann eller kvinne, men også at mange ikke definerer seg innen disse kategoriene. Reelt kjønnsmangfold er et mangfold av ulike identiteter og uttrykk både innenfor kategoriene kvinne/mann, men også utover disse etablerte kategoriene. Kjønnsmangfold handler om retten til å definere kjønnet sitt selv, uten å begrenses av samfunnets forventninger til kropp, kjønnsroller, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering, samt å anerkjenne at det finnes mangfoldige måter å «gjøre» kjønnet sitt på.
 https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/politiskplattform/

9 Den nye kjønnideologien formidles aktivt til barn av NRK Super, og gjennom statens informasjonskanal til barn og unge kalt Ung.no

Kilden sier dette: Til 13 år gammel jente som lurer på hvordan man vet om man er trans eller ikke, svar gitt fra fra sexologisk rådgiver hos Ung.no:

“Når det kommer til det første spørsmålet ditt, så beskriver de fleste bare en følelse av at det er noe som “ikke stemmer”. De beskriver det som at noe er “feil” med hensyn til det kjønnet de fikk ved fødsel, men at det ikke er mulig å beskrive det helt konkret i ord. (…) Jeg vil også anbefale deg å ta kontakt med Skeiv Ungdom og et opplegg som heter Restart. Dette er et undervisningsopplegg som er spesielt rettet mot elever. Det er gratis, og de kan komme på den skolen hvor du går. Det finnes et tilsvarende undervisningsopplegg som retter seg mot lærere. Dette heter Rosa kompetanse skole. Dette er også et gratis tilbud, som kan komme til skolen din.

Ønsker deg masse lykke til!
Hilsen helsesøster og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), ung.no”

https://www.ung.no/oss/homofil/247647.html

 

10 Siden 2012 har det vært en økning på 1000%, en tjuedobling, av barn og ungdom som identifiserer seg “ut av sitt fødselskjønn”, uten at forskning kan svare på hvorfor. Tilstanden kalles kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori

Overlege Anne Wæhre på rikshospitalet ved Nasjonalt senter for Transseksualisme etterspør hjelp fra Helseminister Bent Høie i denne kronikken:

“- Vi snakker om tenåringsjenter som flere år etter pubertetens start, plutselig opplever å være gutt. To av tre er i tillegg plaget med alvorlig depresjon, angst, selvskading, traumer, autismespekterlidelser, hallusinasjoner eller tanker om å ta sitt eget liv.
Vi er derfor svært bekymret over den voksende gruppen sexologer og andre behandlere utenfor den nasjonale behandlingstjenesten som starter opp behandling på et lavterskelnivå.”

Kjønnsinkongruens i barndom karakteriseres av en markert inkongruens mellom et individs opplevde/uttrykte kjønn og det tildelte kjønn hos barn før puberteten. Det inkluderer et sterkt ønske om å være av et annet kjønn enn det tildelte; en sterk motvilje hos barnet mot sine kjønnsorganer eller forventede sekundære kjønnskarakteristika og/eller et sterkt ønske om de primære og/eller sekundære kjønnskarakteristika som stemmer overens med det opplevde kjønn; og late som-lek, rollelek, leketøy, spill eller aktiviteter og lekekamerater som er typiske for det opplevde kjønn i stedet for det tildelte kjønn. Inkongruensen må ha vedvart i cirka 2 år. Diagnosen kan ikke stilles på bakgrunn av oppførsel eller preferanser utenfor normen for det tildelte kjønn alene.

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/BJvg49/vi-har-faatt-en-eksplosiv-oekning-i-antall-tenaaringsjenter-som-oensker-aa-skifte-kjoenn-tar-du-ansvaret-bent-hoeie-anne-waehre-og-kim-alexander-toenseth?

 

11 Det finnes ikke forskning som støtter teoriene om “feil kropp eller feil kjønn”, dsvært få er klar over lovendringen fordi den ikke er konsekvensutredet eller debattert i media

Dette sier kilden:
“- Rosa Kompetanse Skole ledes av en pedagog og Rosa Kompetanse Justis ledes av en jurist. Vi henviser til lovverk, planverk, forskning og rapporter underveis i våre kurs.

Ett av våre tiltak, Rosa kompetanse barnevern, har vært evaluert av forskere. Evalueringen er en del av forskningsprosjektet «Barnevern i et LHBTI-perspektiv» som gjennomføres fra høsten 2018 til sommeren 2020.

Min kommentar: Jeg har etterspurt om fagfellevurderte program fra Restart og Rosa kompetanse, derfor skriver de selv at bare et av deres program, knyttet til barnevern og LHBT, har blitt evaluert av forskere, uten nærmere å gå inn på det.

https://www.foreningenfri.no/sporsmal-og-svar-om-rosa-kompetanse/

 

12 Det finnes ikke verifiserbar medisinsk forskning som begrunner at barn og ungdom bør igangsette såkalt “kjønnskorrigerende behandling”, likevel velger helsepersonell med sexologisk-politisk bakgrunn å behandle barn og unge med pubertetsblokkere og kjønnshormoner. Blant annet ved kommunale helsestasjoner.

Kilde sier:
“- Det er gjort få epidemiologiske studier av kjønnsinkongruens, og svært få studier er longitudinelle. Dermed vet vi lite om det naturlige forløpet av kjønnsinkongruens, og i hvilken grad det er stabilt hos barn og ungdom.

• Det finnes ingen store oppfølgingsstudier av personer som har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling. Kun én Nederlandsk studie har fulgt opp ungdom som har gjennomgått pubertetsutsettende behandling med påfølgende kjønnsbekreftende behandling*. Studiedeltagerne fra Nederland hadde stabil kjønnsinkongruens som debuterte i barndommen og ingen utviklingsforstyrrelser eller alvorlige psykiske lidelser.

• Det er publisert en del artikler om psykisk helse, men de fleste er deskriptive. Få studier har undersøkt årsaker til psykiske lidelser hos personer med kjønnsinkongruens.”

*de Vries AL, McGuire JK, Steensma TD, Wagenaar EC, Doreleijers TA, CohenKettenis PT. Pediatrics. 2014;134(4):696-704.
http://nbup.no/wp-content/uploads/2019/05/N-BUP20lederkonferanse20Anne20Wc3a6hre.pdf

 

13 “Kjønnskorrigerende behandling” innebærer pubertetsblokkere, kjønnshormoner og kirurgi

Fra kilde se side 13 og 14:
“-Utredningstid er individualisert etter alder og psykososial stabilitet. 16 års alder =  Samtykkekompetent. Kan henvises til endokrinolog for cross-sex hormon behandling om ønskelig. Praktiserer tilnærmet et år testosteronbehandling før henvisning til mastektomi. 18 års alder. Henvisning plastikk kirurg og/eller gynekolog om ønskelig

Behandling med pubertetsstoppende behandling startet i Nederland i 1987 i en studie med barn over 12 år i Tanner 2-3.  Behandling med GnRH-analoger som reversibelt stopper puberteten (NB! Min kommentar: Men det betyr ikke at ikke det har irreversible konsekvenser). (…)  En minoritet av barn<12 år med kjønnsdysfori kommer til å ha et vedvarende ønske om kjønnsbekreftende behandling etter inngang pubertet

Cohen-Kettenis, Schagen, Steensma, de Vries, & Delemarre-van de Waal, 2011; de Vries, Steensma et al., 2010; Delemarre-van de Waal, van Weissenbruch, & Cohen Kettenis, 2004; Delemarre-van de Waal & Cohen-Kettenis, 2006.

http://nbup.no/wp-content/uploads/2019/05/N-BUP20lederkonferanse20Anne20Wc3a6hre.pdf

 

14 Foreldre som er kritiske til å la sine barn starte med “kjønnskorrigerende behandling” risikerer å bli meldt til barnevernet for omsorgssvikt

Fra kilde:

Sak om barnevern og kjønnskorrigerende behandling:

– I et intervju med fagbladet ­Sykepleien har du (leder på HKS) sagt at hvis foreldrene vil stoppe det, så er det omsorgssvikt?

– Hvis et barn er tildelt guttekjønn ved fødsel og har en sterk og vedvarende opplevelse av å være jente, og det har vedvart over tid, og barnet sier helt tydelig at dette er vanskelig, og foreldrene ikke greier å se barnets behov, er det så problematisk for barnet at det er en form for omsorgssvikt. Å ha foreldre som ikke anerkjenner hvem man er, er like problematisk som vold. I hjemmet er man opptatt av å forebygge fysisk vold mot barn. Men å ikke få være den man er, er også en form for psykisk vold og omsorgssvikt, sier Wik.

Hun opplyser at de i noen tilfeller har samarbeidet med barnevernet.

– Men det er jo ganske dramatisk hvis foreldre i en slik situasjon også blir anklaget for omsorgssvikt?

– Det er bare én episode der ­foreldrene er blitt fratatt om­sorgen, men barnet var over 16 år, og de har fått omsorgen ­tilbake nå. Vi ønsker jo ikke ­konflikter. Vi er opptatt av barnets­ beste og ivareta foreldrene. Barna ­trenger jo foreldrene som støttepersoner.

LINK

https://www.dagen.no/Nyheter/2020-02-23/%E2%80%93-Helsevesenet-st%C3%A5r-klar-med-kniven-for-%C3%A5-%C2%ABkorrigere%C2%BB-min-datters-kropp-861804.html

 

15 Det er en myte at pubertetsblokkere (PB) gir “betenkningstid eller pause” for ungdom med kjønnsdysfori. Det er også en myte at man kan starte og stoppe puberteten med PB, at den er 100% reversibel, fordi det ikke finnes medisinsk forskning som støtter dette

Dette sier kilde (scroll til pkt 3):
Are the effects on puberty really reversible?

Since its rare for children with gender issues to stop taking puberty blockers this also means there have been no long term studies to show that normal puberty will resume in these children. The evidence of ‘reversibility’ is from studies in a different set of children; namely children with precocious puberty (a puberty disorder in which puberty commences very early. Technically this is before the age of 8 in girls but could be as young as pre-school age). In these children puberty blocking drugs are normally withdrawn around the age of 12 and menstruation in girls commences about 1 year later. In this respect the resumption of puberty occurs around the ‘expected age’ in children and will be in line with other aspects of physiological and psychological adolescent development.

This is very different from the approach in children with gender dysphoria. Normal puberty is postponed while the normal ageing process proceeds. Restarting natural puberty (or inducing cross-sex puberty artificially at 16) would therefore be out of step with other development processes. It should also be noted that virtually all cases of precocious puberty occur in girls so there is extremely little evidence of the restarting of puberty in boys. For these reasons the true reversibility of blocking puberty in children with gender issues is currently unknown.

https://www.transgendertrend.com/puberty-blockers/

 

16 Pubertetsblokkere innebærer stor risiko.Vi vet blant annet at PB påvirker hjernen fysisk ved tap av IQ, det er påvist økt selvskading og suicidal adferd samt økt misnøye med egen kropp. Sterke emosjonelle / hormonelle svingninger kommer blant annet som følge av denne behandlingen

Dette sier kilde:

Brain and Neuropsychiatric Development

The sex hormones are important and integral to adolescent brain development. Studies of animals show that the sex hormones “exert profound effects on brain maturation and behavior.” Though much is not yet known about exactly how the sex hormones work to develop the brain (which should already be a warning sign), studies have shown that the use of puberty-blocking medications can lead to memory impairment, slow reaction times, reduced long-term spatial memory, increased depressive symptoms, and a potential drop in IQ. The first study of 25 children in 2001 found a drop of 7 IQ points after two years on blockers. The second study in 2016 found a drop of 8 IQ points in 15 girls compared to a matched control group.

What about psychiatric effects? Using the Freedom of Information Act, Professor Michael Biggs of Oxford University has obtained unpublished study data from the Tavistock Gender Identity Development Service in the UK. He found that,

after a year on GnRHa [puberty blockers] children reported greater self-harm, and that girls experienced more behavioral and emotional problems and expressed greater dissatisfaction with their body—so puberty blockers exacerbated gender dysphoria.

These findings should not be surprising. One need only examine the labeling for Lupron to find very concerning neuropsychological effects. Reported side effects include emotional lability, mood changes, headaches, nervousness, anxiety, agitation, confusion, delusions, insomnia, and depression. The label cautions providers to “monitor for development or worsening of psychiatric symptoms. Use with caution in patients with a history of psychiatric illness.”

Note also that there have been a long series of lawsuits against the Lupron manufacturers and reports of patients developing disabling side effects.

https://www.thepublicdiscourse.com/2020/01/59422/

 

17 Pubertetsblokkere er ikke et godkjent legemiddel for å bruke på friske ungdom for å stanse normal pubertet – PB er kun godkjent legemiddel for barn som kommer for tidlig i pubertet før 8 årsalderen

Dette sier kilden:
“- Central precocious puberty is an abnormal condition in which puberty begins at a very early age—say, age four. The FDA has approved the use of Lupron for this condition. Once the child is older—say, eleven—the medication is stopped to allow normal signaling to proceed and sex hormones to be released. After an additional delay of twelve to eighteen months, the child’s body can advance through more typical adolescent puberty.

But what happens if we block normal puberty? Bear in mind that the FDA has not approved the use of Lupron or similar agents for stopping normal puberty. There have been no randomized controlled studies for this use. And the limited safety studies that have been conducted have shown a number of potential problems.”

https://www.thepublicdiscourse.com/2020/01/59422/

18 Bruk av pubertetsblokkere bedrer ikke helsetilstanden til barn og ungdom, tvert imot skaper den en sykdomstilstand i friske kropper. Studier viser at av barn og ungdom som tar PB går 90-100% videre til hormonbehandling. Disse barna vil ikke få normalt utviklede kjønnsorganer, og de vil oppleve nedsatt seksualfunksjon i voksen alder

Dette sier kilden:

Gender identity is shaped during puberty and adolescence as young people’s bodies become more sexually differentiated and mature. Given how little we understand about gender identity and how it is formed and consolidated, we should be cautious about interfering with the normal process of sexual maturation.

What we do know however is that virtually all the children who start on puberty blockers eventually go onto cross-sex hormones suggesting that changing their minds is rare once natural puberty is interrupted. If a child takes puberty blockers at Tanner stage 2 of puberty followed by cross-sex hormones at age 16 they will be sterilised as gametes have not developed.

Conclusion: It is often said that the use of puberty blockers in children is completely safe and irreversible. This claim however has never been tested in long term studies and its use for gender dysphoria remains experimental. Questions still remain about long term health concerns and the effect on the natural trajectory of the development of gender identity. Ethical questions remain about the capacity of children to consent to a treatment which blocks their natural development at puberty, especially given the evidence that this locks them into a medical pathway resulting in sterility and potential loss of sexual function.

https://www.transgendertrend.com/puberty-blockers/

 

19 I Norge er rekkefølgen for kjønnskorrigerende behandling følgende: a) pubertetsblokkere gis barn allerede før tenårene starter b) hormonbehandling starter ved 16 årsalder, noen ganger før c) kirurgi kan igangsettes ved 18 årsalder

NB! Selv om barn og ungdom under 16 ikke ansees som samtykkekompetent, starter irreversibel behandling også på disse barna.

Se kilde side 13 og 14
NBTS behandlingsoversikt viser rekkefølgen fra henvisning til behandling på barn, ungdom og unge voksne med kjønnsdysfori.
http://nbup.no/wp-content/uploads/2019/05/N-BUP20lederkonferanse20Anne20Wc3a6hre.pdf

 

20 Testosteron gir skjeggvekst, mørkere stemme og endrer fysisk på kroppen for jenter, mens østrogen gjør at gutter får feminine trekk. Behandling med hormoner, genitalkururgi og brystfjerning er irreversibelt.

Dette sier kilden:

Puberty blockers followed by opposite sex hormones will push some though the ‘opposite puberty’ in which secondary sex characteristics of the opposite sex will develop. However, normal sexual or reproductive development will not occur. Girls will not begin menstruation and so will be infertile. Boys testes will not grow and develop and will impact on fertility. A boy’s penis will remain immature and remain the size of a child’s into adulthood. This will cause problems sexually if the penis is retained, both functionally and in terms of sexual arousal. It is also problematic if gender reassignment surgery is later chosen since there is too little material to use from the penis and testicles.

https://www.transgendertrend.com/puberty-blockers/

 

21 Infertilitet og sterilitet er en direkte konsekvens av kjønnskorrigerende behandling med blant annet pubertetsblokkere og inntreffer i tenårene. Mens Loven om sterilitet har satt nedre aldersgrense 25 år for steriliserende inngrep

Dette sier kilden:
– Kap. II. Sterilisering. § 2.(alminnelige vilkår for sterilisering). Person som har bosted her i landet og som har fylt 25 år kan steriliseres når han selv begjærer det. Dette gjelder ikke person som har en alvorlig sinnslidelse eller er psykisk utviklingshemmet eller psykisk svekket. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-03-57

 

22 Behandlingsformene innen kjønnskorrigerende behandling utføres på politisk  / ideologisk grunnlag, ikke medisinskfaglig grunnlag. Dette er Helseministeren allerede varslet om flere ganger, men den eksperimentelle behandlingen fortsetter. Nå er også privatklinikker og kommunale helsestasjoner blitt ivrige på igangsetting av slik behandling av barn og ungdom

Dette sier kilden:
Ja, Oslo Helsestasjon gir kjønnshormoner til ungdom!

– Vi gir hormoner i kjønnsbekreftende behandling på lavterskelnivå. Men viktigere er det kanskje at vi kan gi pubertetsblokkere, slik at vi får stoppet puberteten. Det får man også hos fastlegen.
– Er det greit å stoppe puberteten?
– Det er jo veldig dramatisk det som skjer i kroppen når man blir kjønnsmoden. Man kan oppleve at kroppen forråder en når puberteten starter. Ved å stoppe utviklingen, slipper man det stresset. Da stoppes også de vanskelige følelsene. Det får ikke konsekvenser på sikt. Det er en time-out.
Kjønn er et spekter, sier Wik.
– Mange tenker at det er to kjønn – jente eller gutt, med innovertiss eller med utovertiss. Men det er unaturlig å dele kjønn i to på bakgrunn av dette. Det er så mange indre variasjoner i kroppen som er usynlige for oss, sier Wik.
Hormoner og pubertetsblokkere er del av behandlingen på Helsestasjon for kjønn og seksualitet. – Det er viktig å støtte ungdommen, sier helsesøster og sexolog Ingun Wik.
En mor har fortalt til Sykepleien hvordan hun opplever at barnet hennes sier hen er transe. Hun kritiserer fagfolk for å styre barnet mot kjønnsskifte.– Noen kan allerede i to-tre-årsalder oppleve at de har et annet kjønn enn det tissen viser. Men det er også flytende varianter, ifølge kjønnsteorien, sier Ingun Wik.
https://sykepleien.no/2017/09/ja-vi-gir-kjonnshormoner-til-ungdommer

23 Flere politiske parti har programfestet at de ønsker kjønnskorrigerende behandling mer tilgjengelig. De samme partiene ønsker også å innføre et tredje kjønn, samt tilføre mer statlige midler til Foreningen FRI og deres ideologiske program for barn og voksne kalt Rosa Kompetanse og Restart

Dette sier kilden:
Representantforslag 174 S – Fra MDG

– Stortinget ber regjeringen gå gjennom grunn- og videreutdanningen for lærere og barnevernspedagoger med formål å inkludere temaene normkritikk, minoritetsstress, seksuell helse og kjønns- og seksualitetsmangfold som en obligatorisk del av det offentlige utdanningstilbudet.
– Stortinget ber regjeringen, i arbeidet med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring, om å inkludere kompetansemål om normkritikk, minoritetsstress, seksuell helse og kjønns-, relasjons- og seksualitetsmangfold der det er relevant, og spesielt i faget KRLE.

Representantforslag 166 S fra Arbeiderpartiet
– Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet med Rosa kompetanse i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak, og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende.
– Stortinget ber regjeringen styrke bevilgningene til LHBTI-arbeid gjennom organisasjonene på feltet, «LHBTI-potten», i fremtidige forslag til statsbudsjett.

Link MDG:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-174s/?all=true

Link AP
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-166s/?all=true

 

24 Forskning viser at 80-90% av barn og ungdom vokser av seg kjønnsdysfori. Men de kan ha behov for psykiatrisk hjelp, samtaletveiledning og medmenneskelig omsorg. NB: 75-80% av ungdom med kjønnsdysfori har andre psykiske utfordringer og tilstander.

Dette sier kilden:
Statistically, it is clear that the small group (10-20%) who in the end will have lasting gender dysphoria, will obviously take up a greater and greater part of the “non-desisters” as puberty proceeds. Their  proportion will be falsely increased the longer puberty progresses, fter more and more children have desisted, leaving ony the ones that did not. It is irrelevant with such an analysis to evaluate how many people become desisters. The interest mecial science has is in the uncertainty of the initial psychiatric evaluation. The important point remains, up to 90% of all prepubertals with the gender incongruence will grow out of it.

More recent studies from Finland and the US, conclude that the co-morbidity with significant psychiatric issues is 75-80%. Previous studies from non-Scandinavian countries also show very high numbers. A new development is that previously were psychiatric issues higher for men/ boys (transwomen).The study from Finland shows that the co-morbidity of mental issues for women/ girls (transmen) has “caught up” with those for transwomen (boys at birth).

https://genderchallenge.no/home-1/science-1/what-science-tells/comments.html#9

25 Spesialister i Norge er i etiske dilemma fordi de må behandle barn som ikke har samtykkekompetanse, samt ungdom og unge voksne uten at det er belegg for at kjønnskorrigerende behandling er rett. Dette er villet politikk utformet av lobbyist- og interesseorganisasjoner.

Dette sier kilder:
Regjeringen har vedtatt i 2013 rapporten “Rett til rett kjønn”.
«Å være transseksuell, transperson eller ikke kjønnskonform er et spørsmål om mangfold, ikke om patologi» (WPATH 2011).
Punkt 5.1.2: Hensikten med retningslinjen er å kvalitetssikre og lansere et trygt og effektivt hormonbehandlingsregime for personer som opplever kjønnsdysfori. Behandlingen tar sikte på å undertrykke pasientens egen kjønnshormonproduksjon, og opprettholde et hormonnivå innen normalvarianten av det kjønnet personen trenger å få bekreftet (The Endocrine Society 2009). I retningslinjen legges det til grunn at psykisk helsepersonell utreder pasienten for endokrinologisk behandling, før endokrinologen gjør sin vurdering. Ved siden av anbefalinger tilknyttet behandling og oppfølging av maskuliniserende og feminiserende hormonbehandling fra fylte 16 år, anbefales behandling med pubertetsutsettende hormoner til barn/ungdom ved Tanner 2 (ibid.).

https://www.regjeringen.no/contentassets/d3a092a312624f8e88e63120bf886e1a/rapport_juridisk_kjonn_100415.pdf

26 Verken hormonbehandling, kirurgi eller teoretisk opplæring kan endre menneskets biologiske kjønn.

Merk:
Denne teksten er ikke en kilde, men forklarer grundig de ulike motsetningene ved skeiv ideologi knyttet til kjønnsidentitet – hvordan kan man bevise at kjønn er en følelse av at man er et annet kjønn betyr at man er et annet kjønn? Man trenger ikke kilde for å vite at DNAet ikke endrer seg, kromosomene er de samme, biologien er den samme, uansett hva man gjør med kroppen.

Gender identity, so understood, has no bearing at all on the meaning of “sex” or anything else. But transgender activists claim that a person’s self-professed “gender identity” is that person’s “sex.” The challenge for activists is to explain why the mere feeling of being male or female (or both or neither) makes someone male or female (or both or neither).

On the one hand, transgender activists want the authority of science as they make metaphysical claims, saying that science reveals gender identity to be innate and unchanging. On the other hand, they deny that biology is destiny, insisting that people are free to be who they want to be. Which is it? Is our gender identity biologically determined and immutable, or self-created and changeable? If the former, how do we account for people whose gender identity changes over time? Do these people have the wrong sense of gender at some time or other?

And if gender identity is self-created, why must other people accept it as reality?

https://www.heritage.org/gender/commentary/transgender-ideology-riddled-contradictions-here-are-the-big-ones

 

27 Dersom lovendringsforslaget i Straffeloven §185 som skal behandles 3. Juni 2020 går igjennom, vil dette du leser nå kunne bli et grunnlag for politi-anmeldelse om det ansees som “hatefult” av personer med en form for “kjønnsidentitet” annen enn det de biologisk har. Strafferamme er fengselsstraff 3 år.

28 Dersom Straffeloven §186 også endres til at å omhandle “kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet” vil det skape strafferettslige forhold vedrørende flere dagligdagse situasjoner. Personer som blir nektet tilgang til offentlige steder og arrangement på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet kan anmelde forholdet. Eksempelvis kan du få fengselsstraff inntil 6 mnd dersom du nekter biologiske menn som identifiserer seg som kvinner følgende
– tilgang på damegarderober
– å delta i kvinneidrett
– å bruke sin rett til assistert befruktning (når AP, SV og Frps bioteknologilov trer i kraft)NB Merk! Lovforslaget er ikke godt nok utredet, slik som manglende utredning i 2016 ved juridisk kjønnsskifteloven, derfor må vi spekulere i a) hva omfatter hatefulle ytringer og b) hva ligger i kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kilden sier dette:
Regjeringen foreslår at §185 og §186 i den reviderte Straffeloven får denne ordlyden
§ 185 Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) seksuelle orientering, d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller e) nedsatte funksjonsevne.

  • 186 Diskriminering

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av personens a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) seksuelle orientering, d) kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller e) nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging.

På samme måte straffes den som av en slik grunn nekter en person adgang til en offentlig forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre.

https://www.regjeringen.no/contentassets/ebc345549f9f441e9dcee7a91fb214dc/no/pdfs/prp201920200066000dddpdfs.pdf

30 Den skeive politikken med radikale lovendringer er suksessfult innført gjennom ungdomspartiene i Norsk politikk, ved å unngå pressedekning på temaet og ved å kamuflere disse lovendringene under andre mer omtalte lovforslag. Dette bekreftes i en rapport som er utarbeidet blant annet av Advokatfiret Vaar Advokat AS og Skeiv Ungdom.

Dette sier kilden: Les side 18-20
1. Target youth politicians Activists found it particularly helpful to get youth wings political parties on side, as main wings of political parties are often keen to listen and take the views of their younger counterparts seriously. In some cases, activists found it useful to make the point that youth politicians are the senior politicians of the future and that any changes that they are in favour of will inevitably be the policies of the future and are more likely to be on “the right side of history”. Some campaigns found that allowing youth politicians to advocate for legal gender recognition to be extended to minors was compelling, perhaps because they are well placed to empathise with the situation of their peers.

5.Get ahead of the government agenda and the media story In many of the NGO advocacy campaigns that we studied, there were clear benefits where NGOs managed to get ahead of the government and publish progressive legislative proposal before the government had time to develop their own
7. Tie your campaign to more popular reform. In Ireland, Denmark and Norway, changes to the law on legal gender recognition were put through at the same time as other more popular reforms such as marriage equality legislation
8.Avoid excessive press coverage and exposure Another technique which has been used to great effect is the limitation of press coverage and exposure

https://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2019/11/IGLYO_v3-1.pdf

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Rosanna Gaddoni fra Unsplash

Vi normaliserer den falne natur

Det pågår nå en debatt om hvorvidt såkalte «ikke-binære» personer bør kunne ordineres til prester i Den norske kirke. Det har vært flere interessante bidrag

Foto: Samuel Regan Asante fra Unsplash

Fråvær av logikk om kjønn

Jørn Kløvfjell Mjelva, doktorgradsstudent i filosofi, drøftar i VL 3. januar om det finst inndelingar av verda som er sannare og rettare enn andre, og