Utdanningsdirektoratet: Flere mulige brudd på regelverket ved kristen skole

Foto: Priscilla du Preez fra Unsplash
Foto: Priscilla du Preez fra Unsplash

«Vi har avdekket mulig brudd på regelverket.»

Det skriver Utdanningsdirektoratet (Udir) i en foreløpig tilsynsrapport om Innherred kristne skole i Inderøy kommune i Trøndelag.

De valgte i oktober i fjor å åpne tilsyn med skolen. Det skjedde etter flere mediesaker hvor skolens rektor kom med eksempler på hvordan skolens kristne verdigrunnlag kommer til uttrykk i undervisningen. Det skriver Vårt Land.

«Homofili er ifølge Bibelen synd, og det lærer vi elevene», er blant uttalelsene konstituert rektor Bjørn Valde gav i et intervju med Dagbladet og Trønder-Avisa i fjor.

På skolen bruker de også en lærebok hvor det argumenteres for at jordkloden ble skapt på seks dager for om lag 6000 år siden, skrev avisene.

Til Vårt Land utdypet Udir tilsynet slik:

– Utsagnene som har kommet frem i medieoppslag, gjør at vi ønsker å undersøke om skolen gir opplæring i henhold til de godkjente læreplanene. Skolens styre har ansvar for at opplæringen ved skolen skjer i tråd med godkjente læreplaner, sa Marianne Granlund, leder for avdeling for tilsyn.

Innherred kristne skole teller 15 elever mellom 1. og 10. trinn og mottok cirka 2,6 millioner kroner i statsstøtte i 2022.

– Følges ikke opp

Mandag ble en foreløpig tilsynsrapport offentliggjort. På fire av åtte punkter har Udir funnet mulige brudd på regelverket.

Blant annet mener direktoratet at skolens opplæring ikke drives «fullt ut i samsvar med skolens godkjente læreplaner og formålsbestemmelsen i privatskoleloven».

Udir viser for eksempel til at det i skolens ukeplaner, halvårsplaner og årsplaner fremgår flere eksempler på at elevene skal kunne identifisere, beskrive, utforske og presentere problemstillinger og samfunnssyn. Men i ukeplanene som skolen har sendt inn følges ikke dette opp, mener direktoratet.

«Etter vår vurdering gjelder dette undervisningen i kristendomskunnskap og naturfag, der det meste av skolens undervisning på alle trinn fra 5. til 10. klasse, er sentrert rundt noen konkrete og smale temaer», heter det i rapporten. Det nevnes ingen konkrete eksempler på «smale temaer».

Udir påpeker at kritisk og vitenskapelig tenkning er styrket i de nye læreplanene, og at private skoler «må ivareta dette i undervisningen» i de ulike fagene.

«Skolen må også sørge for at de verdiene som følger av formålsbestemmelsen i privatskoleloven, blant annet toleranse og likestilling mellom kjønnene, ligger til grunn for all opplæringsvirksomhet ved skolen. Dette utelukker ikke at skolen kan følge sitt livssyn, men skolen må også sørge for at elevene utvikler kritisk og vitenskapelig tenkning», skriver de.

– Skal rette det som er galt

Udir mener videre at skolen «ikke driver virksomheten slik at lærerne oppfyller elevenes rett til å kjenne til læreplanen i faget». I tillegg er deres oppfatning at skolens styre ikke er oppnevnt i samsvar med skolens vedtekter.

I den foreløpige tilsynsrapporten varsler Udir at skolen må rette forholdene. Skolen har rett til å uttale seg før direktoratet fatter vedtak, og har fått 23. februar som frist.

Bjørn Valdre, konstituert rektor ved Innherred kristne skole, sier til Vårt Land at han fikk tilsendt den midlertidige rapporten på mandag.

– Vi skal selvfølgelig rette på det som er galt.

En stor del av manglene, slik han tolker rapporten, er at skolen i flere tilfeller mangler skriftlig dokumentasjon. For eksempel nevnes det i rapporten at rektor i dag kun gir en muntlig redegjørelse til hver lærer om at de må påse at kompetansemålene blir med i undervisningen. Men dette må også skriftliggjøres, medgir rektor.

– Vi er en liten skole hvor vi snakker tett sammen, men hvor alt ikke er skriftliggjort. Det må vi gjøre noe med nå, slik at det blir etterprøvbart.

Rektors oppfatning er at skolen underviser etter kompetansemålene.

– Ingen ekstremskole

Valdre har tidligere uttalt til Vårt Land at han ikke har noen motforestillinger til at Udir åpner tilsyn hos dem, men han har reagert på flere av mediesakene som har dannet noe av grunnlaget for tilsynssaken.

– Vi er ikke en ekstremskole, sier han om mediesakene, som han synes er vinklet svært tabloid.

Han påpeker at det er riktig at skolen underviser at jorden ble til på seks dager for cirka 6000 år siden, men i undervisningen om temaet viser de også fram andre syn på jordens tilblivelse, framholder han.

– For eksempel underviser vi at den vanligste oppfatningen i dag er utviklingslæren. Men vi lærer også elevene å stille spørsmål ved den. Vi er pålagt å lære elevene kritisk tenkning.

– Lærer dere elevene å stille kritiske spørsmål til teorien om at jorda ble til på seks dager?

– Nei, for det står i Bibelen. Vi lærer dem ikke til å være kritisk til det som står i Bibelen, for den holder vi for sann. Men vi sier at kristne kan ha forskjellige oppfatninger av hvordan jordas tilblivelse skal forstås.

Også skolens samlivslære skulle rektoren gjerne sett ble mer nyansert i media.

– Det er ikke sånn at vi hakker ned på enkeltsynder. Bibelen lærer at alle mennesker er syndere, men vi skal stå synden imot og ikke la den herje i oss, sier Valdre.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter