Rergjeringen med skjerpet forslag til forbud mot konverteringsterapi

Foto: Laura Davidson fra Unsplash
Foto: Laura Davidson fra Unsplash

Torsdag ettermiddag inviterte Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til pressemøte og orientering om nytt lovforslag om forbud for konverteringsterapi. Det skriver Dagen.

– Dette er en dag jeg har gledet meg lenge til. I dag tar vi et stort, nytt og viktig skritt mot et friere og mer inkluderende Norge. Dette er et forbud som vil endre folks liv, og som vil forhindre at folk i fremtiden blir utsatt for overgrep, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) under pressekonferansen.

Skjerper fjorårets forslag

I fjor sommer foreslo Solberg-regjeringen en mildere variant som hadde til hensikt å skåne barn under 16 år fra konverteringsterapi, også kalt homoterapi.

Trettebergsstuens lovforslag er betydelig skjerpet.

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby, sier Trettebergstuen.

Rammer også frivillig terapi

– Straffen vil også gjelde der personen selv antas å ønske konverteringsterapi, for å leve i tråd med egen religiøs overbevisning. Så lenge det følges opp med metodiske handlinger som er potensielt skadelige.

Ifølge henne er konteksten for konverteringsterapi sentralt.

– Her er det meningsløst å snakke om handlingsfrihet.

Ifølge Trettebergstuen må lovgivingen reflektere «ujevne maktforhold», via sosialt press, og indoktrinering. Statsråden mener det fører til mistrivsel med egen identitet, noe som påvirker menneskers mulighet til å gi et reelt samtykke.

Loven vil også gjelde norske statsborgere i utlandet.

– Det betyr for eksempel at man ikke kan arrangere en konverteringsleir i Danmark uten å risikere straffeforfølgelse i hjemlandet.

Forbudt å reklamere

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det bli forbudt å markedsføre metoder som har mål om å endre, fornekte eller undertrykke folks seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

– Det bør være en selvfølge at et forbud mot konverteringsterapi også må innebære at aktører ikke skal kunne reklamere for dette. Det er en krenkelse i seg selv å få sånne henvendelser. Et markedsføringsforbud er en forutsetning for et effektivt forbud mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsministeren.

Et slikt brudd på markedsføringsforbudet vil føre til bøter eller fengselsstraffer på inntil seks måneder.

Regjeringens nye forslag om konverteringsterapi

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å få vedkommende psykisk skade. Uvitenhet om en handling er klart egnet til å påføre psykisk skade fritar ikke for straff dersom tiltalte grovt kan bebreides for sin uvitenhet, heter den første delen av det nye lovforslaget.

Der en handling som nevnt i første ledd utføres overfor en person under 18 år, skal handlingen alltid anses å være klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade. Uvitenhet om et barns riktige alder fører ikke til straffrihet hvis gjerningspersonen på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

Den som ved å utføre en handling som nevnt i første ledd har opptrådt uaktsomt med hensyn til at en person påføres betydelig psykisk skade, straffes med fengsel i inntil 6 år.

Den som markedsfører metoder med formål om å få noen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, heter det i det foreslåtte straffebudet.

Kilde: Regjeringen.no

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter