Regjeringens handlingsplan Trygghet, mangfold og åpenhet

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024

Vi bør legge merke til hvordan bruke av menneskerettigheter og hvordan forståelsen av den flytende kjønnsidentiteten tas for gitt av alle regjeringspartiene, KrF inkludert.

Her er noen sentrale utsagn fra handlingsplanen:

Det handler om menneskerettigheter:

Regjeringens visjon er å nå FNs bærekraftsmål og oppnå full
likestilling gjennom inkludering av skeive og like muligheter
for alle i Norge. Målet er å sikre at alle skeive får innfridd sine
rettigheter slik de følger av internasjonale menneskerettigheter
og Grunnloven, på lik linje med alle andre. Norge vil fremme
menneskerettigheter og likestilling for seksuelle minoriteter
og kjønnsminoriteter internasjonalt og inkludere lhbtiq-personer
i innsatsen for å bekjempe fattigdom og nå FNs bærekraftsmål.

Regjeringen jobber for et samfunn der det er plass til alle,
et samfunn som er basert på demokratiske verdier, universelle
menneskerettigheter og gjensidig respekt mellom individer og
grupper. Alle skal på samtlige samfunnsarenaer kunne delta
i den offentlige debatten, bevege seg fritt i det offentlige rom
og i eget nærmiljø uten å bli utsatt for hatefulle ytringer, hatkriminalitet, trakassering eller vold. Regjeringen vil gjennomføre
konkrete tiltak som bidrar til et åpent, fredelig, likestilt og
mangfoldig samfunn hvor alle føler seg trygge og inkludert.

Det kreves økt kunnskap hos offentlige tjenesteytere:

Alle mennesker har krav på likeverdige offentlige tjenester.
Tjenester skal være av like god kvalitet, like tilgjengelige
og tilpasset menneskene de er til for, uansett hvem de er.
Brukermedvirkning er sentralt for å sikre likeverdige
tjenester til hele befolkningen. Offentlige tjenesteytere
må ha god kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold
og ha en interseksjonelltilnærmingen for å tilpasse
tjenestene brukerens behov.

 

Om konverteringsterapi:

Behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen
person til å endre eller fornekte (ev. undertrykke) sin seksuelle
orientering eller kjønnsidentitet, kan betegnes som konverteringsterapi. Dette kan representere en form for negativ sosial kontroll
og en alvorlig krenkelse av menneskers identitet, integritet og
menneskeverd. Barn og unge som bryter med normer for kjønn
og seksualitet, kan være særlig sårbare i møte med praksis som
forsøker å endre hvem de er.

Om Norges innsats internasjonalt:

Norge har vært en pådriver internasjonalt for at universelle
menneskerettigheter skal ivaretas for seksuelle minoriteter
og kjønnsminoriteter og vil videreføre internasjonalt lederskap,
også gjennom det nordiske likestillingssamarbeidet. Innsats for
å bekjempe fattigdom og nå FNs bærekraftsmål inkluderer et
lhbtiq-perspektiv. Norge støtter lokal og regional innsats for
beskyttelse av menneskerettigheter for lhbtiq-personer gjennom
partnerskap med norske og internasjonale organisasjoner.
Gjennom EØS-midlene støtter Norge sivilsamfunnsorganisasjoner som står i spissen for rettigheter og inkludering for
lhbtiq-personer i Europa

https://www.regjeringen.no/contentassets/023227879f06471793113a7f116e71b9/210624-handlingsplan-lhbtiq_.pdf

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter