Etikkråd bekymret for NLAs praktisering av samlivssyn

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

UTTALELSE: Lærerprofesjonens etiske råd ber Kunnskapsdepartementet vurdere om NLAs praktisering av lærerutdanning er forenlig med gjeldende lovverk. De ber også Barneombudet om å komme på banen. Det skriver Vårt Land.

Ingunn Folgerø, leder for Lærerprofesjonens etiske råd (LER) sier ifølge Vårt Land:

Vi anerkjenner NLA Høgskolens rett til å uttrykke et bestemt livssyn i sitt verdidokument, men på bakgrunn av henvendelser fra lærere og studenter på skolen er vi bekymret for måten det praktiseres på. Vi stiller spørsmål ved om dette er i tråd med en rekke lovverk.

Dette er uttalelsen:

Lærerprofesjonens etiske råd (LER) skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. De siste månedene har LER mottatt henvendelser fra NLA Høgskolens ansatte, studenter og samarbeidspartnere. Innsenderne uttrykker bekymring for om praktiseringen og verdidokumentet ved NLA kan være i konflikt med FNs barnekonvensjon, opplæringsloven, lærerutdanningenes formål og Lærerprofesjonens etiske plattform.

Innsenderne har pekt på en spesifikk del av verdidokumentet hvor NLA erklærer at ekteskapet mellom mann og kvinne er bærende norm i samlivsetikken.

LER anerkjenner NLAs rett til å uttrykke et bestemt livssyn i sitt verdidokument.  Det er ikke innenfor vårt mandat å problematisere ordlyden i verdidokumentet som verktøy for hele institusjonen. LER stiller imidlertid spørsmål ved om NLA gjennom sitt verdidokument legitimerer en praktisering som bryter med lærerprofesjonens sentrale etiske prinsipper. På bakgrunn av innsendernes erfaringer, er LER bekymret for om praktiseringen ved NLA strider mot lærerprofesjonens grunnleggende verdier og etiske ansvar, nedfelt i Lærerprofesjonens etiske plattform; blant annet menneskeverd og menneskerettigheter, respekt og likeverd, personvern og profesjonell integritet. https://www.utdanningsforbundet.no/globalassets/larerhverdagen/profesjonsetikk/larerprof_etiske_plattform_a4.pdf

LER er bekymret for om NLAs praktisering hindrer likeverd og anerkjennelse av seksuelle minoriteter. Videre er LER bekymret for om søkernes kjønn eller samlivssyn vektlegges mer enn akademisk egnethet i tilsetningsprosesser. Vi stiller spørsmål ved om NLAs forvaltningspraksis knyttet til tillitsvalgtes representasjon og innsynsrett ikke etterleves i tråd med forvaltningsloven og offentlighetsloven.

LER støtter studenter og ansatte i deres innsats for reell medvirkning på verdidokumentet, praktisering av verdisynet og innsyn i saker som gjelder lærerutdanningene. Videre støtter vi deres innsats for å sikre mangfold og aksept for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

LER ber Kunnskapsdepartementet undersøke om NLAs praktisering av lærerutdanning er forenlig med gjeldende lovverk. På bakgrunn av innsendernes erfaringer, ber LER om at Kunnskapsdepartementet inkluderer forhenværende og nåværende studenter, ansatte og samarbeidspartnere i sin undersøkelse.

LER ber Barneombudet undersøke om NLAs praktisering er i strid med barnekonvensjonens artikkel 2 om rett til vern mot diskriminering og artikkel 8 om rett til egen identitet.

LER vurderer at disse spørsmålene er sentrale i undersøkelsene. I lys av NLAs verdidokument, spør LER: 

1.     Hvilken funksjon mener NLA at verdidokumentet skal ha i organisasjonen?

2.     Hvordan ivaretar NLA arbeid for likeverd med bakgrunn i verdidokumentet der samliv forbeholdes mann og kvinne i ekteskap?

3.     Har NLA et læringsmiljø som ivaretar mangfold og inkludering, og hvordan kommer dette til uttrykk i praksis?

4.     Hvordan arbeider NLA for å gjøre studentene rustet til å møte barn og unge som er i en prosess med å finne sin kjønns- og seksualitetsidentitet?

5.     Blir akademisk frihet ved NLA begrenset av verdidokumentet, og hvordan kommer dette til uttrykk i praksis?

6.     Overholder NLA forvaltningsloven, offentlighetsloven og etterrettelig rådsrepresentasjon i prosesser som angår tilsettinger, akademisk frihet og arbeidsmiljøsaker?

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter