Fri
Foto: Junior Moran fra Unsplash

En FRI-gjort seksualrevolusjon

Foreldre som er imot Fris ideologi bør benyttet seg av muligheten til å be om at barna deres blir fritatt fra slik påvirkning. Norsk lov gir dem støtte når de krever dette.

Organisasjonen «Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» har som mål å endre folks moralske holdninger når det gjelder kjønn, samliv og seksualliv. På Fris nettside kan man lese organisasjonens politiske plattform. Sitatene nedenfor er hentet fra dette arbeidsprogrammet.

Fri presenterer seg som en «medlemsorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnspersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet». Fri omtaler disse som lhbti-personer. En norm er en regel for hvordan man bør leve. Fri ønsker ingen normer for kjønn og seksualitet.

Alle former for samliv, atferd og seksuelle handlinger som er basert på respekt, likeverd og samtykke er positive. Det er ikke bare kristen etikk Fri vil frigjøre seg fra, men alle tradisjonelle normer som er til hinder for den kulturrevolusjonen de ønsker.

Fri kjemper aktivt imot det de kaller «heteronormen», der samlivet mellom mann og kvinne prioriteres som det naturlige, gitte og ønskelige. Det finnes ikke to, men et mangfold av kjønn. Alle må fritt kunne definere sitt kjønn selv.

«Fri mener at barn skal lære at ulike familiekonstellasjoner er en verdifull del av vårt samfunn.» «Alle mennesker uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering skal ha mulighet til å stifte familie.» «Familiebegrepet skal ikke defineres ut ifra religiøse eller kulturelle forestillinger om hva en familie er eller ut ifra heteronormative forståelser av familien og av foreldre.»

Fri er tilhenger av polygami. Fri vil i familiebegrepet ha med «ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker». Fri ønsker at også «den valgte familie» som består av partner(e) eller venner skal være inkludert.

Fri vil at «det arbeides aktivt for å rekruttere lhbti-personer som fosterforeldre og avlastningshjem», at sæd- og eggdonasjon må tillates også for enslige og at mennesker som lever i alle typer familieformer sikres lik rett til adopsjon.

I spørsmål som angår bioteknologi er det viktig for Fri at «ikke moralske, kulturelle eller religiøse forestillinger får forrang». Det dreier seg her om en omfattende kulturrevolusjon som vil bort fra tidligere idealer for familieliv. Selv om Fri sier at de vil legge vekt på barns beste, gis det klart inntrykk av at det er voksnes behov for selvrealisering som er det viktigste.

Fri vil ikke at seksualundervisningen skal bygge på normer som forteller om hva som er rett og galt. Tvert imot. «Det er viktig at undervisningen er normkritisk og fokuserer på anatomi, råderett over egen kropp, seksuell nytelse, seksuelle rettigheter, samtykke og gråsoneproblematikk.» «Forutsetningen for å ha en god seksuell helse er å kunne leve ut sin seksualitet fri for skam.»

Slik forsvarer Fri også Bdsm-utøvelse. Bokstavene står for binding, disiplin, dominans/underkastelse og sadomasochisme. Det dreier seg om en seksuell utfoldelse der sadisten brukes som navn på den bestemmende part, mens den underdanige kalles masochisten.

Masochisten blir oftest fysisk bundet og påført smerter (for eksempel med ris eller pisk). Når dette skjer med samtykke fra begge, vil Fri at dette skal skje «uten påføring av skam, sykeliggjøring og stigma».

I sin omtale av salg og kjøp av seksuelle tjenester, er det de prostituertes rettigheter Fri prioriterer. «Alle som selger sex har krav på rettigheter og beskyttelse, og det må alltid være det viktigste.» Fri ønsker at de prostituerte skal få «anerkjennelse for at sexsalg er arbeid».

Fri bruker betegnelsen «sexarbeider» og ønsker at deres stilling blir styrket i lovverket. Fri ønsker å fjerne paragraf 316 i straffeloven og dermed gjøre det tillatt å kjøpe seksuelle tjenester. Begrunnelsen er at dette er et «viktig tiltak for å ivareta både sexarbeiderens og samfunnets interesser».

Dette er helt i samsvar med Fris overordnede ideologi, fordi tjenesten skjer etter «samtykke» mellom selger og kjøper. Samtidig avslører dette Fris syn på seksuallivet. I Fris politiske plattform finner vi absolutt ingenting om at samliv og seksualitet er knyttet til ansvar, troskap, trofasthet og gjensidig kjærlighet. Det dreier seg i stedet om et lystbehov som skal tilfredsstilles, og der alle skal ha frihet til å finne ut hvordan de best skal oppnå dette.

En prostituert som selger sex for å tilfredsstille en kundes seksualdrift, blir her betraktet på linje med en kjøpmann som selger mat for å tilfredsstille kundens sult. Begge deler tjener «samfunnets interesser».

Vi vet at «sexarbeideres» fysiske og psykiske helse ofte blir svekket og at deres virksomhet ofte er forbundet med bruk av rusmidler og narkotiske stoffer.

De prostituerte, som naturlig nok er opptatt av å få kunder og inntekt, kan lokke ungdom inn i en livsførsel som har negative kroppslige, psykiske og moralske konsekvenser. Fri overser dette. Fris positive holdning til prostitusjon er helt i samsvar med organisasjonens overordnede ideologi om grenseløs seksuell frihet.

Jeg kunne sitert mer fra Fris plattform. Målet er en omfattende kulturrevolusjon basert på deres egen «frigjørings»-ideologi. Det er forunderlig at denne revolusjonen får bred politisk støtte.

Rosa kompetanse er en fagavdeling i Fri som blir offentlig finansiert og anbefalt for å gi bistand og undervisning til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren og barnehagene. Fri har her fått en enestående mulighet til å undervise og oppdra barn og unge i sin ideologi.

Samtidig arbeider Fri for å frata kirker og kristne institusjoner statsstøtte dersom de forkynner og underviser i samsvar med kristen etikk. «Fri mener at offentlig tilskudd bare skal gis til trossamfunn som aktivt tar avstand fra og arbeider mot diskriminering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.»

Vil Fri frata alle kirkesamfunn og kristne institusjoner offentlig støtte dersom de forkynner og lærer at seksuelt samliv utenfor det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne er synd og i strid med Guds vilje? Det sjette bud frontkolliderer med Fris ideologi.

Vil Fri sette hensynet til samvittighetsfrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet til side? En ideologi som starter i kamp for mennesker som beskriver seg som undertrykte, kan i neste fase bli en totalitær bevegelse som med juridiske og økonomiske midler undertrykker mennesker som har en annen overbevisning.

Det er Fris lokale avdelinger som oftest står bak Pride-festivalene. «Fri mener at festivalene skal utfordre normer og endre holdninger til det positive for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet gjennom sine aktiviteter.»

Fri er imot kristen etikk. Likevel oppfordrer Åpen folkekirke og mange ledere i Den norske kirke sine medlemmer til å gå i Pride-tog og benytte seg av en rosa kompetanse som fremmer den normoppløsningen som Fri ønsker.

Menneskerettighetene fastsetter at staten skal respektere foreldrenes rett til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning.

Dette er stadfestet også i Opplæringslova § 2-3a:

«Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre rett til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding fra foreldra få fritak frå delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut fra eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak.»

Foreldre som er imot Fris ideologi bør benyttet seg av muligheten til å be om at barna deres blir fritatt fra slik påvirkning. Norsk lov gir dem støtte når de krever dette.

 

Jon Kvalbein

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Rosanna Gaddoni fra Unsplash

Vi normaliserer den falne natur

Det pågår nå en debatt om hvorvidt såkalte «ikke-binære» personer bør kunne ordineres til prester i Den norske kirke. Det har vært flere interessante bidrag

Foto: Samuel Regan Asante fra Unsplash

Fråvær av logikk om kjønn

Jørn Kløvfjell Mjelva, doktorgradsstudent i filosofi, drøftar i VL 3. januar om det finst inndelingar av verda som er sannare og rettare enn andre, og