Kristin Gunleiksrud Raaum mener konservative må bøye seg for LHBTIQ-bevegelsens forståelse av diskriminering og krenkelse

Foto: Angela Compagnone fra Unsplash
Foto: Angela Compagnone fra Unsplash

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum  mener Espen Ottosen bagatelliserer ny rapport om hvordan det er å være arbeidstaker med LHBT-identitet i Den norske kirke, og sier noe som er avslørende med tanke på den liberale tenkningen om diskrimineringslovgivningen: Når LHBTIQ-personer opplever seg diskriminert, er det brudd på både arbeidsmiljø- og diskrimineringslovgivning. I et innlegg på Verdidebatt problematiserer hun Ottosens forvar for klassisk kristen tro:

I Vårt Land 4. november blir Espen Ottosen sitert på at «ulik teologi om samlivsetikk vil føre til ulike tanker om diskriminering». Dette er underlig. Det er ikke teologien som definerer hva som er diskriminering, det er norsk lov. Dersom Ottosen kan forstås dit hen at lovbrudd kan forsvares ut fra teologisk ståsted, er dette svært problematisk. Det burde være unødvendig, men likevel: Den norske kirke er en arbeidsgiver som følger arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven.

Det Kristin Gunleiksrud Raaum overser er at konservative kristne mener at deres rett til saklig forskjellsbehandling er videre enn det de liberale mener kan forsvares ut fra en liberal teologisk forståelse, at det å forsvare et konservativt standpunkt må være mulig, selv i møte med LHBTIQ-personer, og selv om disse opplever dette som brudd på diskrimineringsloven. Men det mener Kristin Gunleiksrud Raaum altså ikke skal være lov. Etter hennes mening er det hvordan LHBTIQ-personer opplever møte med de konservative som skal være utgangspunktet for vurderingen:

Brudd på loven

Det er kommet bekymringsmeldinger i mange år, om diskriminering, slitenhet, uro og trakassering. Kirkerådet fattet i 2018 vedtak om at det skulle lages en arbeidsmiljøundersøkelse, samtidig som det ble nedsatt et LHBT-utvalg. Det var kjent at det kunne være tøft å være tilsatt med LHBT+-identitet i Den norske kirke, men før denne undersøkelsen ble gjennomført manglet vi den systematiske kunnskapen som er nødvendig for å bedre situasjonen.

30. oktober ble rapporten «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken» offentliggjort. Undersøkelsen er utført av forskningsinstitusjonene FAFO og KIFO. Undersøkelsen dokumenterer blant annet hvordan det er å være arbeidstaker med LHBT-identitet i Den norske kirke, og at så mye som hver femte LHBT-respondent har opplevd diskriminering i sitt arbeidsforhold.

Noen av disse er klare brudd på arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven. Dette er svært alvorlig. Vi har lenge visst at diskriminering skjer og at det skaper frykt, men nå vet vi mer om omfanget og dermed kan vi lettere gjøre noe med det. Dette er et ledd i arbeidsgivers aktivitetsplikt.

At Kristin Gunleiksrud Raaum også ikke klarer å forholde seg til sannheten om kirkens historie om synet på LHBTIQ-teologi, bør kanskje ikke overraske, men det er uansett påfallende at hun ikke kan erkjenne at dagens liberale teologi er unik i historisk sammenheng, og at det faktisk er uproblematisk for de liberale selv.

Uriktig påstand

Ottosen siteres også på at undersøkelsen fjerner legitimitet til «den som mener det er rett at kirken forplikter ansatte på en klassisk forståelse av kristen samlivsetikk, og som sier nei til å ansette personer som lever i et homofilt forhold». Dette er også en påstand som ikke medfører riktighet. En ting er at uttrykket «klassisk samlivssyn» historisk sett er problematisk, men først og fremst at det ikke stemmer. Uenigheten i Den norske kirke består. Den norske kirke har to teologisk begrunnede syn på ekteskap mellom to av samme kjønn. Kirkemøtevedtaket fastslår at begge syn kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.

Det er også ulik praksis mht. tilsetting av personer som er gift med en av samme kjønn og det er ulike meninger i Den norske kirke om det skal stilles spørsmål om samlivsform i forbindelse med tilsetting. Uansett skal ingen oppleve diskriminerende atferd og holdninger som stigmatiserer i et kollegafellesskap.

Når Kristin Gunleiksrud Raaum hevder at ingen har rett til å bryte arbeidsmiljø- og diskrimineringsloven, kan det være på sin plass å stille spørsmålet: Men Kristin Gunleiksrud Raaum at det er kristnes plikt til å etterfølge en lov de mener fører til fortapelse?

Ikke rett til å bryte loven

Erkjennelsen av at det er to teologisk begrunnede syn i kirken står fast. Undersøkelsen peker på hvordan mange opplever kirkemøtevedtaket om to syn som problematisk. At Ottosens syn møter kritikk og debatt, betyr ikke at det ikke har rom. Det er ikke mange årene siden den som ønsket å åpne for kirkelig vigsel for to av samme kjønn tilhørte et mindretall og opplevde at dette synes ikke hadde rom i kirkelig praksis og forkynnelse.

Ottosen bør ta inn over seg at om hans syn møter kritikk og debatt, er det noe annet enn at hans syn ikke anses legitimt. Men det er ikke slik at om man mener at ekteskapet skal forbeholdes mann og kvinne har man rett til å bryte arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter