Smug
Foto: Laimannung fra Unsplash

Trange kjønnsroller skaper forvirring

Drakampen mellom biologi og sosiale forhold har skapt forvirring rundt kjønn og kjønnsroller. Trange sosiale forventninger gjør problemet enda verre.

I denne svært interessante kronikken i Forskersonen.no gjør  Marianne Bratgjerd og medisinstudent Sara Tellefsen rede for hvordan dagens snevre forståelse av kjønnsroller er med på å berede grunnen for en destruktiv transideologi. Interessant nok er det FRI-bevegelsen som egentlig fremstår intolerant og ekskluderende overfor det mangfoldet av gutter/jenter, menn/kvinner som vi egentlig er.

Trange kjønnsroller skaper forvirring

Forskning viser at menn og kvinner av naturen er skapt forskjellige, men det finnes et spekter av variasjoner innenfor begge kjønnskategorier. Samfunnets normer og forventninger til kjønn begrenser dette mangfoldet, og skaper i stedet trange kjønnsroller som bidrar til forvirring omkring kjønnsidentitet.

Biologiens romslighet

I fosterstadiet foregår det en kjønnsdifferensiering av hjernen, som har betydning for senere kjønnsrolleatferd. Det betyr at adferden har en biologisk komponent, og er med på å forme individuelle personlighetstrekk og preferanser.

Kjønnsbegrepet er godt forstått i biologien. Vi finner ingen debatt om at hannkjønn og hunkjønn er det samme. Det finnes imidlertid et spekter av personlighetstrekk innenfor begge kjønnskategorier, hvor mannlige og kvinnelige trekk overlapper med hverandre.

Samtidig finnes det også klare forskjeller, hvor hannkjønn og hunkjønn i gjennomsnitt er ganske forskjellige fra hverandre. Dette kommer blant annet tydelig frem gjennom flere studier som fant at kjønnsforskjeller i personlighet er større i mer likestilte land. Dette resultatet kan ikke forklares uten å se kjønn i lys av biologiske forhold. Dersom mennesker får friere valgmuligheter, blir de iboende ulikhetene mellom kvinner og menn mer synliggjort.

Snevre sosiale normer

Samfunnets normer og forventninger til kjønn påvirker tankemønstre, følelser og atferd, og skaper på den måten også en normativ standard som mennesker vurderer egen kjønnsopplevelse opp imot.

At vi nå ser en betydelig økning av barn og unge som ikke identifiserer seg ut fra sitt biologiske kjønn, tyder kanskje på et samfunnsskapt fenomen, hvor trange normer og forventninger knyttet til kjønn ikke evner å favne det rike mangfoldet av personlighetstrekk som finnes innenfor begge kjønnskategorier.

For eksempel kan en kvinne med mannlige personlighetstrekk oppleve å ha en mannlig kjønnsidentitet, fordi samfunnets normer og forventninger til kjønn ikke rommer hennes erfaringer innenfor kjønnskategorien «kvinne». Dette kan føre til såkalt kjønnsdysfori, hvor en kjenner et sterkt ubehag ved at biologisk kjønn ikke samsvarer med opplevd kjønnsidentitet.

Overlappingen i personlige karakteristikker mellom menn og kvinner er på rundt 30 prosent, ifølge en ny studie. Dette viser at det finnes et vidt spekter av personlighetstrekk innenfor begge kjønnskategorier.

Overlappingen i personlige karakteristikker mellom menn og kvinner er på rundt 30 prosent, ifølge en ny studie. Dette viser at det finnes et vidt spekter av personlighetstrekk innenfor begge kjønnskategorier.
(Illustrasjon: Brattgjerd og Tellefsen, basert på studien “Global sex differences in personality: Replication with an open online dataset” av Kaiser, Del Giudice og Booth)

Samfunnet må tenke nytt

I stedet for å opprettholde trange kjønnsstereotypier, er det på tide at samfunnet tenker nytt om kjønnsroller. Gjennom å fastholde to-kjønnsmodellen som rammeverk for vår forståelse av kjønn – og samtidig anerkjenne at det finnes et spekter av variasjonen innenfor begge kjønnskategorier – vil en kunne favne det rike mangfoldet av individer som finnes i samfunnet.

Slik bevarer vi naturens orden, og skaper mulighetsrom for alle typer jenter og gutter, menn og kvinner.

Les forskningen bak kronikken

Kaiser, T., Del Giudice, M., & Booth, T. (2019). Global sex differences in personality: Replication with an open online datasetJournal of Personality.

Neil P. Evans mfl. (2016) «Prenatal programming of neuroendocrine reproductive function”, Theriogenology.

Archer, J (2019) The reality and evolutionary significance of human psychological sex differencesBiological Reviews.

Melissa Hines mfl. (2016) «Prenatal androgen exposure alters girls’ responses to information indicating gender-appropriate behavior » Phil. Trans. Royal Society.

Manning, J. T., Fink, B., & Trivers, R. (2018). The biology of human gender.Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. New York, NY: Springer, Cham.

Schmitt, D.P. mfl. (2019), Sex Differences in Brain and Behavior: Eight Counterpoints Disagreements and agreements on the origins of human sex differencesPsychology Today.

Schmitt, D.P. (2019), Responding to Ideas on Sex Differences in Brain and Behavior:

Agreements, ghost disagreements, and points for continued debatePsychology Today.

Grgurevic, N., & Majdic, G. (2016). Sex differences in the brain–an interplay of sex steroid hormones and sex chromosomesClinical Science.

[9] Giolla, E. M., & Kajonius, P. J. (2018). Sex differences in personality are more significant in gender-equal countries: Replicating and extending a surprising findingInternational Journal of Psychology.

Eagly, A.H & Wood, W (2012) Social Role Theory. In: Van Lange, P.A, Krunglanski, A.W & Higgins, T. Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 2. SAGE Publications

Kaltiala, R. mfl. (2020) Time trends in referrals to child and adolescent gender identity services: a study in four Nordic countries and in the UK, Nordic Journal of Psychiatry.

Butler G, De Graaf N, Wren B, Carmichael P, Adu-Gyamfi K, Brain C, mfl. (2018) Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoriaBMJ Publishing Group Ltd and Royal College of Pediatrics and Child Health.

NOU (2019) Jenterom, gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge.

Les mer: Forskersonen.no

Marianne Brattgjerd og Sara Tellefsen

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Relaterte saker
Foto: Bernd Klutsch fra Unsplash

Kunnskapsgrunnlaget bak kjønnsinkongruens

  Kommuneoverlegene i Hammerfest, Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg, redegjør i en artikkel i Hammerfestingen for de norske begrepene kjønn og kjønnsidentitet samt vitenskapelig

Foto: Tasos Mansour fra Unsplash

Når kloder kolliderer

Kjønnsrevolusjonen har gått føre seg lenge. I 1930 vart den danske kunstnaren Einar Wegener kjend for ikkje vellukka kirurgiske inngrep for å endre kjønn frå

Foto: Acy Ian Malimban fra Unsplash

Uke 6 i skoler og barnehager

I forrige uke, uke 6, hadde de fleste barnehager og skoler spesiell fokus på undervisning om kjønn og seksualitet. Sannsynligvis har de fleste foreldre tillit