Samlivsrevolusjonen av Kjell Skartveit
Samlivsrevolusjonen av Kjell Skartveit

Samlivsrevolusjonen

Her følger Jon Kvalbeins anmeldelse av boka Samlivsrevolusjonen publisert i Dagen 4. januar 2018:

La det straks være sagt: Dette er en meget viktig bok som bør få mange lesere! Kjell Skartveit har gitt en grundig og verdifull analyse av konsekvensene av den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven som Stortinget vedtok i 2008. Bak loven ligger en postmoderne ideologi og et sekulærhumanistisk menneskesyn.

Sentralt står menneskets individuelle selvbestemmelsesrett. Seksualliv og samlivsform er en privatsak. Loven åpner for et mangfold av familieformer som undergraver barns primære rett til å vokse opp med sin biologiske far og mor. Skapertroen er utdefinert.

Bokomslag

Kjønn blir betraktet som en sosial konstruksjon. Alle norske borgere har nå fått lovfestet rett til selv å avgjøre hvilket kjønn de har.

Menneskerett

At to av samme kjønn får gifte seg, blir fremstilt som en menneskerett. Men alle menneskerettigheter som omtaler ekteskapet har ordlyd og forarbeid som forutsetter at de to er mann og kvinne. Dette blir systematisk oversett av mediene, som domineres av den rådende postmoderne tenkningen.

Likestilling, likeverd og ikke-diskriminering er vakre slagord som blir brukt til å bringe enhver opposisjon til taushet. De som fastholder at ekteskapet er mellom mann og kvinne, blir ofte omtalt som homofobe og anklaget for å sitte fast i fordommer og stereotype forestillinger.

Konstruert kjønn

Skartveit påviser hvordan likhetskravet og politiske lojalitetskrav kan gjøre det vanskelig å drive barnehager og skoler som ikke følger opp den liberale samlivsideologien. Kampen for et mangfold av seksuelle livsformer blir betraktet som en frigjøringskamp, der motstandere blir nødt til å akseptere et postmoderne perspektiv på normer og moral. Hetero-normen blir bekjempet, idet ingen skal tenke at de ikke er normale.
Kjønn oppfattes som noe konstruert og situasjonsbestemt. Poenget med skeiv teori er at alle mennesker til alle tider vil, i ulik grad, kjenne begjær til begge kjønn, og at det i stor grad er sosialt bestemt hva vi oppfatter som akseptabelt.

I ekteskap mellom lesbiske, kan den ene kvinnen blir mor ved inseminasjon mens den andre blir medmor. Far blir da overflødig. I Barnelovens §4a står det: «Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor.» Farsslekta er dermed blitt en fiksjon, samtidig som barnet får arverett i forhold til medmor.

Miste tilskudd

Samtidig med at barnets biologiske foreldre får mindre betydning, får staten økt betydning fordi det er statens normer for familieliv og seksualitet som blir formidlet i barnehager og skoler. Barnevernets oppgave blir å ivareta barnets interesser også i forhold til foreldre som ønsker å oppdra det i tradisjonelle verdier. Vi er på vei mot et samfunn der foreldreretten blir svekket.

Institusjonene har fått til oppgave å endre barns forståelse av seg selv og det de ser rundt seg. Trossamfunn og kristne institusjoner har fått begrenset rett til å ansette personell som fastholder tradisjonelle syn på ekteskap og samliv. De blir truet med å kunne miste offentlige tilskudd.

Grundig dokumentasjon

Kjell Skartveits bok er ikke en samling påstander. Han legger frem grundig dokumentasjon fra offentlige kilder. Og han skildrer den raske politiske utviklingen som er kommet i kjølvannet av ekteskapsloven.

I november 2015 lanserte regjeringen dokumentet Politisk erklæring mot hatefulle ytringer. Det er ingen tvil om at prinsipiell motstand mot den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, homofil adopsjon og assistert befruktning av kvinnelige par kan defineres som hat-ytring av de som opplever det slik.

Normløshet blir norm

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt i 2017 uten at noen partier var særlig opptatt av lovens grunnleggende og dypereliggende ideologiske forankring. Skartveit spør: Hva skjer når alle de ulike seksualetiske valg mennesker tar, blir betraktet som om de er likeverdige?

Å sette grenser blir da betraktet som en nedvurdering av menneskeverdet. Resultatet blir at normløsheten blir norm. Og det er den personen som opplever seg som krenket, som avgjør om vedkommende omfattes av vernet eller ikke. Kristne skoler vil komme i vansker, både ved ansettelser og ved den undervisningen som gis.

Under forhandlingene i Stortinget kom Ap og KrF med et eget forslag om at loven også skulle gjelde familielivet og i rent personlige forhold! Dette fikk flertall mot Høyres og Frps stemmer! Foreldreretten, religionsfriheten og ytringsfriheten er truet.

Det er grunn til å minne om den advarselen filosofen Hans Skjervheim kom med for flere år siden: Der liberalismen blir absolutt, blir den absolutt illiberal.

Dypt tragisk

Kjell Skartveits bok avdekker hvordan et postmoderne menneskesyn undergraver tradisjonelle verdier. Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven fjernet moralske grenser når det gjelder seksuell utfoldelse og adgang til foreldreskap.

Eggdonasjon og surrogati er naturlige følger av ideologien bak den nye ekteskapsloven. Det er dypt tragisk at Den norske kirke har godtatt en samlivsform som er i strid med Guds skaperordning og nå velsigner en syndig atferd som ifølge Bibelen er uforenlig med Guds rike.

Øyeåpner

Noen kan ikke se fordi de er forblindet. Noen vil ikke se fordi de liker livsløgnen, at de kan leve sitt selvbestemte liv uten noen gang å stå til ansvar. Samlivsrevolusjonen vil ha store negative virkninger i samfunnet. Denne boka er en øyeåpner for alle som ønsker å forstå hva som skjer. Den bør leses av flest mulig og utløse en helt nødvendig ideologisk debatt.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre bøker

Om könets existens

“Kjønn er ikke koblet til hvilken kropp du har, men hvilket kjønn du føler at du tilhører”, står det på hjemmesidene til svenske helsemyndigheter. Vi

Foto: Bokomslag av Cynical Theories

Cynical Theories

Boken «Cynical Theories» tar oss med inn i skrekkens hus: Vår tids kyniske og destruktive akademia. Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race,

Bøker

HOMOEROTICISM

Vi er svært glade for å kunne tilby leserne anledning til å laste ned boka Homoeroticism av Chrys C. Caragounis. Chrys C. Caragounis gir leseren

Foto: Bokomslag - Our bodies tell God's story

Our Bodies Tell God’s story

Kroppens teologi er ikke teologi om kroppen, men teologi av kroppen. Det handler ikke om hva Gud forteller oss om kroppen, men om hva kroppen forteller oss om

Andre bøker
Is God Anti-gay?

Sam Alberry: Is God anti-gay?

Boka Is God anti-gay? er en fabelaktig liten bok der forfatteren drøfter og svarer på sentrale spørsmål knyttet til hva Bibelen sier om blant homoseksualitet

God and the transgender debate

Hva innebærer transproblematikk og kjønnsdysfori? Hva sier Bibelen, og hvordan skal vi som kristne forholde oss til denne debatten, men kanskje like viktig: Hvordan skal

Madness

The madness of the crowds

Et saklig oppgjør med sex-revolusjonen Dagen anmelder ikke vanligvis engelske bøker. Men den kampen om familieformer og seksualliv som nå foregår i Norge, er en

Bokomslag - Menneskeverd i klinikk og politikk

Menneskeverd i klinikk og politikk

Bioteknologiloven er under et stadig press, og forslag som for få år siden ikke engang ble vurdert, diskuteres i dag med den største selvfølgelighet. En