Veiskille
Bilde av Einar Storsul fra Unsplash

KRIK ved et veiskille

KRIK står ved et veiskille der samlivsetikk og forventninger til ledere står i fokus. Veivalget vil få store konsekvenser. Meningene spriker, og KRIK har fått innspill og råd fra mange hold. Sist ut er Åsmund Aksnes, leder i «Åpen Kirkegruppe – et kristent fellesskap for alle skeive», i et innlegg i Vårt Land 22. august. Flere av påstandene hans trenger å bli imøtegått.

 

1. SKAPT SÅNN? Aksnes skriver om skeive som «lever slik Gud har skapt dem». Med respekt å melde er dette både dårlig vitenskap og uforsvarlig teologi.

Vitenskapelig finnes det ikke noe klart svar på hva som forårsaker skeive følelser av ulikt slag. Men de fleste fagfolk mener at de trolig skyldes et komplekst samspill av psykologiske, sosiale, kulturelle og eventuelt ukjente biologiske faktorer. Studier av eneggede, voksne tvillinger der minst én i tvillingparet har homofile følelser, viser at en genetisk forklaring er svært lite sannsynlig. Å hevde på generelt grunnlag at skeive er «skapt sånn» eller «født sånn», er en påstand uten vitenskapelig dekning.

Også teologisk er påstanden «skapt sånn» helt uholdbar. Den tar nemlig ikke på alvor at vi lever i en ufullkommen verden, der svært mye ikke fungerer i tråd med Guds opprinnelige skapervilje. Vi lever etter syndefallet, og vi er alle preget av fallets dyptgripende konsekvenser på alle nivåer i personligheten vår.

Absolutt alle mennesker er født med tallrike tilbøyeligheter, følelser, tanker, begjær, etc. som ikke er i pakt med Guds skapervilje. Både Jesus og apostlene understreker gang på gang at mye i vår personlighet ikke er gudskapte og gudvillede egenskaper. De er tvert imot trekk i vår natur og person som vi må jobbe med, og ved Guds hjelp leve i helliggjørelse og med et fornyet sinn. Se f.eks. Romerbrevet 12,1-2.

2. MENNESKEVERD. Både direkte og indirekte kommuniserer Aksnes at skeive medmennesker blir sett ned på, har mindre verdi og blir tillagt et annenrangs menneskeverd i kristne grupperinger som har en annen samlivsteologi enn Åpen Kirkegruppe. Denne alvorlige og dramatiske anklagen er usann. Uansett hva folk mener, hva de føler og hvordan de lever, så har de samme menneskeverd som alle andre, de har samme verdi i Guds øyne og er like høyt elsket av ham. Dette står alle ansvarlige kristne sammen om. Å antyde noe annet er manipulerende.

3. NYE UTFORDRINGER. Dersom KRIK oppløser betydningen av kjønn, av mann og kvinne, av mor og far, og lar seksualiteten komme i fri flyt med Kardemommeloven som grunnvoll, vil dette selvsagt glede både Åpen Kirkegruppe og en del andre. Men for svært mange unge vil usikkerheten, forvirringen og utprøvingen angående kjønn og seksualitet, selvbilde og identitet øke og skape nye utfordringer.

Hvis heller ikke KRIK skal være et sted der lederne med empati og kjærlighet kommuniserer Guds gode rammer og vilje for sex og samliv, vil det være et stort tap for tusenvis av ungdommer. Og den samlivsetiske forvirringen og ensrettingen i norsk ungdomskultur vil bli enda sterkere.

4. ANTALLET. Aksnes gjør et regnestykke der han antar at rundt 5 prosent av KRIKs medlemmer er skeive. Ingen vet hvor mange det er, men 5 prosent er etter all sannsynlighet for høyt. Den siste nasjonale levekårsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå for noen år siden, der antallet homofile, lesbiske og bifile ble kartlagt, viste at det gjelder 1,2 prosent av befolkningen. Undersøkelser i flere vestlige land gir liknende tall. For å gardere seg mot ukjente og usikre faktorer har det vært vanlig blant fagfolk å operere med tallet 1-3 prosent.

5. KRISEMAKSIMERING. Med dramatiske ord beskriver Aksnes hva han mener kan skje med KRIK-medlemmer som opplever seg som skeive og ikke oppfyller de samlivsetiske kriteriene for å bli leder i KRIK. Ifølge Aksnes står disse i fare for å oppleve skam og fortvilelse, psykiske problemer og selvmord.

For å si det i klartekst: Dette er maktspråk og hersketeknikk – ikke minst når selvmord trekkes inn som argument for å presse meningsmotstandere til enighet eller taushet. Selvmord er en meget kompleks og sammensatt tematikk, som vanligvis har sin årsak i flere faktorer og som man aldri bør snakke overflatisk om. Å bruke det som våpen mot meningsmotstandere, er uansvarlig og uverdig.

6. HOMOFILI SOM DØRÅPNER. Mange kristne tenker at diskusjonen i KRIK, og også i samfunnet, først og fremst dreier seg om homofili. Det stemmer ikke lenger.

Homofili har fungert som døråpner inn i et helt nytt seksualetisk landskap. Når man først har godtatt at kjønn ikke har noen betydning i ekteskap, samliv og foreldreskap, er veien kort til også å endre mening om andre beslektede spørsmål. Bordet fanger.

7. OMFANGET. Ledelsen i KRIK må være seg bevisst at beslutningen de nå tar, på sikt vil forme organisasjonens grunnleggende forståelse av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsskifte, seksualitet, forplantning og fertilitetsmarked, barn og foreldreskap, biologi og følelser, mor-far-barn-relasjonen og betydningen av slekt og blodsbånd. Alle disse tingene henger intimt sammen, enten man liker det eller ikke.

Det er i sannhet mye som står spill – både for KRIK som kristen organisasjon og for de 15.000 medlemmene.

 

Øyvind Benestad

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker