Skriver

KrFs brudd med ekteskapet

Hvorfor vil KrF gi opp den ekteskapsforståelsen som er forankret i Bibelen, i den kristne kulturarven og i menneskerettighetene?

Knut Arild Hareides deltakelse i Oslo Pride 2016 viser hvordan en kulturliberal tenkning har fått stor innflytelse innen Kristelig Folkeparti.

Paradens generelle formål er å støtte den såkalte «LHBTIQ-kulturen», som inkluderer lesbiske, homofile, bifile, trans- , intersex- og queer-personer.

LES: Intern uenighet rundt ordlyd om ekteskapet

Hareide sier at han vil støtte ofrene ved massakren i Orlando. Men det kunne han ha gjort uten å delta i en parade som arrangeres til fordel for en grenseoverskridende livsstil som er uforenlig med kristen etikk. Hans deltakelse bekrefter at KrF er på vei til å bryte med den ekteskapsforståelsen som er forankret i partiets formålsparagraf.

I sitt utkast til KrFs program for neste valgperiode 2017-2021 har programkomitéen med Dagrun Eriksen i spissen foreslått:«KrF vil løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og den mest stabile ramme rundt barns oppvekst.»

Setningen lyder fint. Men den synliggjør et dramatisk skifte i KrFs familiepolitikk. Da den nye kjønnsnøytrale ekteskapslovenble vedtatt i Stortinget i 2008, stemte partiet samlet i mot loven.

Og i KrFs politiske program for 2009-2013, som var enstemmig vedtatt av landsmøtet, stod det: «KrF vil arbeide for å sikre flertall for å endre den vedtatte ekteskapsloven, slik at den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes.»

LES OGSÅ: Hareide i Pride-paraden: – Angår oss alle sammen

Siden den tid har sterke krefter innen partiet kjempet for at partiet skal tilpasse seg den nye ekteskapsloven. Da Dagrun Eriksen som leder av partiets strategiutvalg la fram sine anbefalinger for partiet 7. oktober 2010, sa hun: «Mange opplever at KrF er et tilbakeskuende parti, og det har vært et problem …

Partiet tar på alvor journalister som sier partiet har framstått som de tapte sakers parti, gjennom fokus på abortlov og motstand mot kjønnsnøytrale ekteskap. For å parkere sistnevnte debatt går strategiutvalget inn for en politikk som skal kjempe for at alle ekteskap blir inngått borgerlig.» (VL 8/10). Etter kraftig motstand fra KrF-velgere ble forslaget trukket.

Men i partiprogrammet for 2013-2017 står det bare: «KrF er opptatt av å sikre ekteskapet mellom en mann og en kvinne i lovverket.» Ifølge forslaget til program for 2017-2021 vil partiet ikke lenger foreslå endringer i loven. Blir forslaget vedtatt, har partiet i realiteten gitt opp kampen mot den kjønnslikegyldige ekteskapsforståelsen. Og partiet sviker sin egen lovfestede formålsparagraf.

MENINGER: Dette går gæernt, Hareide!

I KrFs lover heter det: « KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskeretter.» Nå er uttrykket «hentet fra» ingen god formulering. På et loft kan man oppbevare klær og sportsutstyr som man henter ned når man har bruk for det.

Men et partis verdigrunnlag består ikke av standpunkter man «henter ned» eller stuer bort ettersom man finner det tjenlig. Et verdigrunnlag må være forpliktende. Men en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse er i konflikt med alle de kildene som KrFs formålsparagrafen viser til.

Bibelen lærer entydig at ekteskapet gjelder mann og kvinne, og at seksuelt samliv mellom to av samme kjønn er synd og i strid med Guds vilje. Den kristne kulturarven er like tydelig på dette punkt. Den nye «ekteskapsloven» er også i strid med den ekteskapsforståelsen som lå til grunn da menneskerettighetene ble utformet.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har 9. juni 2016 enstemmig avsagt den dom at ekteskap mellom to av samme kjønn ikke er en menneskerettighet. Det enkelte land har frihet til å lovfeste dette. Men et krav om at dette skal innføres, har ingen støtte i menneskerettighetene.

Domstolen viser til at den europeiske menneskerettskonvensjonen «forankrer den tradisjonelle forståelsen av ekteskapet, nemlig livsfellesskapet mellom en mann og en kvinne.»

Hvorfor vil KrF gi opp den ekteskapsforståelsen som er forankret i Bibelen, i den kristne kulturarven og i menneskerettighetene? Partiet er i ferd med å underminere sin egen formålsparagraf, ja, sin identitet. Partiets velgere bør gi ledelsen et tydelig signal om hva de mener om dette.

At Den norske kirkesKirkemøte har vedtatt å vie likekjønnede par og dermed godtar en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse, er en stor tragedie. Og noen vil kanskje mene at KrF som politisk parti ikke kan være mer bibeltro enn folkekirken.

Men i Den norske kirke er det et betydelig mindretall som er imot Kirkemøtets vedtak. Og mange som tilhører frikirker er imot. Disse utgjør en stor del av KrFs mest trofaste velgere. KrFs formålsparagraf viser til Bibelen, ikke til noe kirkesamfunn.

KrF har som politisk parti et selvstendig ansvar i det Stortingetsom vedtar landets lover. Et kristent parti kan ikke svikte et kristent syn på hva et ekteskap er uten å undergrave seg selv som kristent parti.

Den nye ekteskapsforståelsen endrer synet på familie og foreldreskap. Bare heterofile par kan få felles barn. Skal et likekjønnet par ha barn, blir barna på forhånd diskriminert i strid med FNs barnekonvensjon artikkel 7.1 som sier at «barnet skal så langt det er mulig ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem».

Dersom KrF godtar den «kjønnsnøytrale ekteskapsloven», godtar partiet samtidig at det er denne ekteskapsforståelsen som skal legges til grunn for undervisningen i barnehager og skoler. KrF sviker samtidig den internasjonale kulturkampen for ekteskapet.

Bare et fåtall land har innført «kjønnsnøytralt ekteskap». Kirker og kristne kjemper imot over hele verden. Hvilket inntrykk formidler et «kristelig» parti internasjonalt dersom partiet sier ja til ekteskap mellom to av samme kjønn?

Det er ille å se hvordan politikere surfer på tidens postmoderne motebølge. Den innebærer at alt vi kjenner til som stabilt, konstant, felles og universelt, egentlig bare er tidsbetingede sosiale konstruksjoner. Begreper og institusjoner må derfor dekonstrueres og tilpasses slik at hvert individ får frihet til å skape sin egen identitet og virkelighetsforståelse.

Vi står midt oppe i en ikke-voldelig kulturrevolusjon som skjer gjennom en forførende endring av ords betydning. Begrepene er tankens materiale. Endres ordenes innhold, endrer man hele vår tankeverden.

Språk kan brukes til å utøve makt. Den nye ekteskapsloven er et redskap for å indoktrinere vårt folk i en ny «frigjort» kjønnsideologi. Ved å la samliv mellom to av samme kjønn få betegnelsen «ekteskap», fjerner man ekteskapet som hetero-normativt begrep.

Samlivet mellom mann og kvinne blir da ikke lenger veiledende norm for den oppvoksende generasjon. Individet skal ha frihet til å utfolde seg seksuelt uten at samfunnet angir normer og grenser. Ja, nå kan man til og med velge hvilket kjønn man vil ha!

Hvorfor vil ikke KrF stå fram som en klar og tydelig motvekt mot tidens relativistiske moteideologi? KrF bør fastholde et idégrunnlag som har vist seg levedyktig i 2000 år, fremfor å bli slått over ende og synke ned i en ideologisk motebølge.

Jon Kvalbein

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker