Klepp-politikere fremmer krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i desember

Foto: Engin Akyurt fra Unsplash
Foto: Engin Akyurt fra Unsplash

– Jeg skulle ønske at det var et klart politisk ønske om å gi alle organisasjoner kulturstøtte, men slik er det dessverre ikke, og da har denne saken juridiske implikasjoner, sier Torbjørn Hovland, politiker i Klepp KrF til Vårt Land.

Kommunestyret i Klepp kommune vedtok 18. desember de omstridte kriteriene for kulturstøtte, som i realiteten hindrer aktører med tradisjonelt samlivssyn i å søke om støtte. Forslaget ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer, skrev Vårt Land.

Vårt Land skiver at nå får saken etterspill. Sammen med fem andre lokalpolitikere i rogalandskommunen krever Hovland en lovlighetskontroll av vedtaket. I første omgang fremmes kravet til kommunestyret, noe som gir dem en mulighet til å omgjøre vedtaket. Dersom kommunestyret ikke gjør det, sendes det over til Statsforvalteren i Rogaland, som enten behandler saken selv eller videresender den til Kommunaldepartementet.

Neste kommunestyremøte på Klepp er 14. februar.

– Diskriminering på religiøst grunnlag

I de vedtatte retningslinjene for kulturstøtte heter det at alle medlemmer må kunne velges til «styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet» for å kunne søke støtte. I praksis vil dette altså kunne ramme kristne organisasjoner som fastholder den tradisjonelle forståelsen av at seksuelt samliv er forbeholdt ekteskap mellom mann og kvinne.

I kravet om lovlighetskontroll, signert av de seks politikerne 31. desember, skriver de:

«Vedtaket i Klepp betyr at en menighet som har et teologisk begrunnet syn på ekteskap og samliv ikke får kulturstøtte, selv om aktiviteten er den samme som i andre menigheter. (…) Etter vårt syn mener vi at en slik praksis er diskriminering på religiøst grunnlag. Selv om dette vedtaket gjelder organisasjonsnivå, så går Klepp kommune sine retningslinjer direkte utover enkeltpersoner».

På spørsmål fra Vårt Land om hvilke lovparagrafer de mener vedtaket kan være et brudd på, svarer de:

– Vi mener at vedtaket blant annet kan være i strid med likestilling- og diskrimineringslovens paragraf 6, der det heter at diskriminering på grunn av blant annet religion er forbudt.

Politikerne ber også departementet vurdere vedtaket i Klepp opp mot både paragraf 7 og 9 i nevnte lov. I tillegg mener de vedtaket kan være i strid med trossamfunnslovens paragraf 6, Grunnlovens paragraf 104 og enkelte menneskerettigheter.

«Alle kristne lag i Klepp har til nå fått kulturstøtte, det å ta i fra frivillige lag kulturstøtte må regnes som et ganske omfattende og inngripende tiltak. Krav om teologisk endring av standpunkt for å kunne motta kulturstøtte er etter vårt syn problematisk med tanke på organisasjonsfrihet og trosfrihet», heter det i kravet om lovlighetskontroll.

KrF-politikeren forteller at det er sjeldent krav om lovlighetskontroller er blitt fremmet i Klepp kommune, og kan ikke minnes at noen har bedt om det siden han ble med i kommunestyret i 1999.

Møttes før jul

Det var i et møte 20. desember at politikerne ble enige om å fremme krav om lovlighetkontroll. Til stede var også flere prester, pastorer og menighetsledere på Klepp, samt Norges Kristne Råd (NKR). Sistnevnte tok initiativ til møtet.

– Det var spesielt krav om lovlighetskontroll av vedtaket og prøving av vedtaket for Diskrimineringsnemda de snakket om, opplyser Erhard Hermansen, generalsekretær i NKR.

Han forteller at NKR er bekymret for at de vedtatte retningslinjene kan komme på kollisjonskurs med religionsfriheten.

– Slik vedtaket til regelverk for kulturstøtte nå er formulert, vil det være grunnlag for å bestride disse rettslig. Enkeltmennesker som er medlemmer av eller deltakere i virksomhet drevet av en religiøs organisasjon, vil komme dårligere ut og gis svakere rammebetingelser enn andre på grunn av religiøs overbevisning, sier han.

Kan være aktuelt å prøve saken hos flere instanser

Avhengig av utfallet av lovlighetskontrollen av vedtaket, vil det videre være aktuelt å prøve saken for Diskrimineringsnemnda, eventuelt for Sivilombudet, opplyser Hermansen. Lokalt på Klepp er det flere som vurderer dette, ifølge ham.

– NKR bistår disse der det er behov, og vi er også i kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet rundt dette, sier han.

Til sammen ble det tildelt 257.000 kroner i kulturstøtte til kristne forsamlinger i Klepp kommune i fjor.

I tillegg til Hovland har også disse politikerne skrevet under på kravet om lovlighetskontroll: Kjetil Maudal (FrP), Siri Bloch Lindtveit (KrF), Morten Erga (H), Elisabeth Manke Bellamey (Frp) og Geir Astrup Pollestad (Frp)

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter