Justisministeren svarer Bollestad

Foto: Scott Graham fra Unsplash
Foto: Scott Graham fra Unsplash

Tidligere denne måneden ba KrF-leder Olaug Bollestad om en avklaring på hvordan Justisdepartementets lovavdeling stiller seg til lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi.

Justisminister Emilie Enger Mehl svarer slik på spørsmålet fra lederen i KrF:

 Det har aldri vært tvil om at saken reiser kompliserte strafferettslige og menneskerettslige spørsmål, og det er rettslig uavklart hvilke grenser Grunnloven og Norges menneskerettslige forpliktelser oppstiller for adgangen til å innføre et forbud mot konverteringsterapi, særlig overfor voksne personer som klart har samtykket.

Og hun skriver videre:

Flere departementer, herunder Justis- og beredskapsdepartementet, har vært involvert i Kultur- og likestillingsdepartementets arbeid med høringsnotatet 23. juni 2022 om forbud mot konverteringsterapi. Mitt departement har gitt ulike innspill til Kultur- og likestillingsdepartementets forslag, herunder om de menneskerettslige utfordringene som forslaget reiser. Utkastet til høringsnotat har også vært forelagt departementene på vanlig måte forut for høringen.

Høringsinstituttet skal sikre demokratisk deltakelse i lovgivningsprosessen og bidra til ytterligere opplysning av saken. Når et lovforslag som berører menneskerettslige spørsmål sendes på høring, er et av formålene med høringen å motta innspill til de menneskerettslige vurderingene. Flere høringsinstanser har kommentert spørsmålet om lovforslaget er forenlig med menneskerettighetene. Jeg er kjent med at Kultur- og likestillingsdepartementet vil vurdere høringsinnspillene nøye i det videre lovarbeidet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter