Justisministeren svarer Bollestad

Foto: Scott Graham fra Unsplash
Foto: Scott Graham fra Unsplash

Tidligere denne måneden ba KrF-leder Olaug Bollestad om en avklaring på hvordan Justisdepartementets lovavdeling stiller seg til lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi.

Justisminister Emilie Enger Mehl svarer slik på spørsmålet fra lederen i KrF:

 Det har aldri vært tvil om at saken reiser kompliserte strafferettslige og menneskerettslige spørsmål, og det er rettslig uavklart hvilke grenser Grunnloven og Norges menneskerettslige forpliktelser oppstiller for adgangen til å innføre et forbud mot konverteringsterapi, særlig overfor voksne personer som klart har samtykket.

Og hun skriver videre:

Flere departementer, herunder Justis- og beredskapsdepartementet, har vært involvert i Kultur- og likestillingsdepartementets arbeid med høringsnotatet 23. juni 2022 om forbud mot konverteringsterapi. Mitt departement har gitt ulike innspill til Kultur- og likestillingsdepartementets forslag, herunder om de menneskerettslige utfordringene som forslaget reiser. Utkastet til høringsnotat har også vært forelagt departementene på vanlig måte forut for høringen.

Høringsinstituttet skal sikre demokratisk deltakelse i lovgivningsprosessen og bidra til ytterligere opplysning av saken. Når et lovforslag som berører menneskerettslige spørsmål sendes på høring, er et av formålene med høringen å motta innspill til de menneskerettslige vurderingene. Flere høringsinstanser har kommentert spørsmålet om lovforslaget er forenlig med menneskerettighetene. Jeg er kjent med at Kultur- og likestillingsdepartementet vil vurdere høringsinnspillene nøye i det videre lovarbeidet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Les boka Har du lyst har du lov

Her kan du lese den mye diskuterte boka Har du lyst har du lov, av den kjente psykologen og sexologen Thore Langfeldt: https://www.nb.no/items/2e4cc55e4a3d7a3cf43fba29206769f4?page=0  

Foto: Jason Leung fra Unsplash

Stavanger får regnbueplass

Stavanger kommunes utvalg for miljø og utbygging, som består av representanter fra Ap, H, FP, MDG og V, vedtok 21. juni 2023 følgende: Utvalg for