Endringer i bioteknologiloven

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Lovendringene i bioteknologiloven er ifølge Bent Høie forankret i enighet mellom regjeringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre:

Enklere å forske: Detaljerte krav gjør det vanskelig å gjennomføre store befolkningsundersøkelser. Regjeringen fjerner reguleringen av genetiske befolkningsundersøkelser.

Mer bruk av genterapi: Genterapi kan i dag bare brukes ved alvorlige sykdommer. Nå skal genterapi kunne brukes ved alle typer sykdommer.

Egglagring: I dag må befruktede egg destrueres eller avgis til forskning etter fem års lagring. Denne grensen oppheves. I tillegg skal egg i utgangspunktet lagres til kvinnen er fylt 46 år.

Assistert befruktning: I dag er det ingen øvre aldersgrense for assistert befruktning. Regjeringen foreslår en øvre aldersgrense til fylte 46 år (ikke eldre enn 45) for å hindre at behandlingen tilbys stadig eldre kvinner.

Ubefruktede egg: Bare kvinner som skal gjennom behandling som kan skade fruktbarheten, kan i dag lagre egg og eggstokkvev. Nå skal kvinner som også av andre grunner mister fruktbarheten i ung alder, få kunne lagre egg og eggstokkvev.

Samme sæddonor: Dagens retningslinjer begrenser mulighetene til å bruke samme sæddonor til flere barn. Dette endres. Nå skal familier kunne bruke samme donor, slik at barna blir biologiske søsken.

Sæddonors identitet: Unge har i dag rett til å vite sæddonors identitet når de fyller 18 år. Foreldrene har ingen plikt til å informere dem om at de har blitt til ved sæddonasjon. Regjeringen vil senke aldersgrensen til 15 år og gi foreldrene plikt til å informere.

Barneomsorgsattest: I dag vurderer legen omsorgsevnen til paret som søker assistert befruktning uten å ha kunnskap om de har begått straffbare handlinger. Regjeringen vil derfor at alle par som søker assistert befruktning skal legge fram en barneomsorgsattest der det skal stå om de har vært siktet, tiltal eller dømt for alvorlige straffbare forhold.

OBS!

Her er noen av de viktigste endringene siden regjeringen la ut forslag til endringer på høring i mai:

Det presiseres at befruktede egg i utgangspunktet skal lagres til kvinnen som egget stammer fra, er fylt 46 år.

En bestemmelse som kan være til hinder for at egg som er befruktet med donorsæd kan benyttes av kvinnen med ny partner, oppheves.

Regjeringen presiserer at forbudet mot bruk av såkalt prediktiv genetisk informasjon utenfor helsetjenesten – altså tester som kan vise om du har en bestemt genfeil – også gjelder diagnostisk genetisk undersøkelse som gir informasjon om risiko for fremtidig sykdom. Diagnostisk gentester kan fastslå om en pasient har utviklet en bestemt sykdom.

Stavanger Aftenblad

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter