Advokat truer Nokut med søksmål på vegne av NLA

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

Advokat Helga Aune krever at saken mot NLA Høgskolen, der de kan miste høgskolestatus, avvises. Hun hevder at Nokuts komite er fordomsfull og at saken kan sees på som myndighetsmisbruk.

Helga Aune ledet utvalget som kom med forslag om ny universitets- og høyskolelov i 2020. Nå representerer hun NLA Høgskolen som advokat og mener Nokuts sakkyndige komite har drevet fordomsfull behandling under tilsyn av den kristne private høgskolen.
Helga Aune ledet utvalget som kom med forslag om ny universitets- og høyskolelov i 2020. Nå representerer hun NLA Høgskolen som advokat og mener Nokuts sakkyndige komite har drevet fordomsfull behandling under tilsyn av den kristne private høgskolen.

Advokat Helga Aune i advokatfirmaet Ernst og Young (YE), går til frontalangrep på Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som denne høsten skal besegle skjebnen til den private, kristne NLA Høgskolen ved at de skal vurdere deres status som akkreditert høgskole. Det er nettavisen Khrono som skriver dette.

Helga Aune som er en av dem som representerer NLA Høgskolen i saken, kjenner lovverket godt. Hun ledet utredningen om forslag til ny universitets- og høgskolelov og leverte sin innstilling i februar 2020. Aune ble partner i EY i 2020 med likestilling, studierett og selskapsrett som ekspertise.

NLA Høgskolen

Mister NLA Høgskolen sin høgskolestatus vil de etter den nye universitets- og høyskoleloven også kunne miste statsstøtten, som i dag er drøyt 280 millioner kroner og utgjør rundt 80 prosent av den kristne private høgskolens inntekter.

Mulig «myndighetsmisbruk»

Aune og hennes kollega Møyfrid Hveding skriver at Nokuts komite som har undersøkt og hatt tilsyn med forholdene ved NLA, ikke har jobbet etter anerkjente prinsipper om vitenskapelig arbeid. De mener også at saken kan resultere i usaklig forskjellsbehandling, og at det i så fall være å anse som myndighetsmisbruk.

Advokatene skriver at de er sjokkert over at komiteen mangler juridisk kompetanse og de konkluderer med at komiteens rapport ikke holder mål juridisk sett.

Komiteen har vært ledet av professor Frode Eika Sandnes ved OsloMet (se øvrige medlemmer i faktaboks).

Får eventuelt to år på å rette opp svakheter

I august 2021 ble det kjent at den sakkyndige komiteen oppnevnt av Nokut på flere punkter har funnet at NLA Høgskolen ikke tilfredsstiller de lover og regler en akkreditert høgskole skal følge.

TILSYN

Kristen høgskole kan bli avskiltet

Kritikken fra komiteen går blant annet ut på at høgskolen ikke fremmer og verner akademisk frihet slik de skal, ikke har god nok kvalitet på sine fagmiljøer og at de ikke forsker nok.

Hvis styret i Nokut sier seg enig med komiteen denne høsten vil NLA Høgskolen kunne få to år på seg til å rette opp de feil og mangler komiteen og deretter styret for Nokut har sagt de har. Hvis høgskolen i løpet av disse to årene ikke i tilstrekkelig grad kan godtgjøre at de er på bedringens vei, vil de miste akkrediteringen.

I strupen på komiteen

Helga Aune og hennes kollega Møyfrid Hveding i advokatfirmaet EY har en 33 sider lang gjennomgang av den sakkyndige komiteens rapport. Denne utredningen er vedlagt NLA Høgskolens tilsvar til Nokut og Nokut-komiteens rapport.

I tillegg har de samme advokatene en 36 sider lang betenkning for NLA Høgskolen med tittel: «Betenkning om det juridiske handlingsrommet for høyskoler med religiøs formålsbestemmelse i et arbeidsrettslig og diskrimineringsrettslig perspektiv».

Advokatene skriver rett ut at komiteen ikke har overholdt kravene til korrekt saksbehandling, og dermed at et vedtak i saken ikke vil være gyldig, etter deres mening.

NLA Høgskolen og deres advokater stiller og et stort spørsmål ved at Nokut ikke valgte mildere metoder i første omgang overfor NLA Høgskolen, istedenfor å gå til det mest drastiske skritt først, nemlig å vurdere hele høgskolens akkreditering.

Se også:

FAKTA

Hovedpunktene til den sakkyndige komite

Advokatene mener at den sakkyndige komiteen oppnevnt av Nokut har gjort så dårlig jobb at staten bør betale advokatregningen til NLA Høgskolen, og de truer i tillegg med søksmål.

«Komiteens arbeid og arbeidsmetodikk har medført usikkerhet blant studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Vi tar på vegne av NLA forbehold om å komme tilbake med et eventuelt erstatningskrav for ytterligere økonomisk tap som oppstår som følge av denne prosessen», heter det i advokatenes utredning utført på vegne av NLA Høgskolen.

«Ikke i tråd med anerkjente prinsipper »

I sin gjennomgang mener advokatene å se et tydelig bilde av at komiteen har bestemt seg for en konklusjon før de startet sitt arbeid.

«At det ser ut til å ha vært en undersøkelse for å få bekreftet en forutinntatt oppfatning, bekreftes blant annet av den måten komiteen valgte å stille sine spørsmål i intervjuene. Det første spørsmålet rektor fikk, var: «Kan en homofil være et forbilde?» En slik tilnærming er ikke i tråd med anerkjente prinsipper om vitenskapelig arbeid», skriver advokatene.

Aune og Hveding spør også om hvor vanlig det er at Nokut har tilsyn på området som gjelder den akademiske friheten.

«Finnes det andre som har fått slikt tilsyn? Prinsippet om likebehandling er et grunnleggende prinsipp i forvaltningsretten.», skriver advokatene.

Verdigrunnlaget og ekteskapet

Et sentralt poeng for advokatene og NLA Høgskolen i deres utredning er at de mener komiteen er farget av at de ikke liker verdigrunnlaget til den kristen høgskolen, og at det er på dette grunnlag de har «felt» høgskolen.

Et sentralt poeng her er formuleringen i NLA Høgskolens verdidokument om ekteskap der det står: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

NLA Høgskolen og deres advokater påpeker at den delen av verdigrunnlaget som først og fremst har vært vanskelig å akseptere for enkelte ansatte og noen studenter, er dette utsagnet i NLAs verdigrunnlag om «ekteskap mellom mann og kvinne».

FAKTA

Nokuts sakkyndige komite som har vurdert NLA Høgskolen

De skriver at de antar dette skyldes at disse ansatte ser på likekjønnede partner/ekteskap som likeverdig med ekteskap mellom mann og kvinne, og ønsker at deres egen oppfatning skal legges til grunn også for NLA, skriver advokatene, og de legger til:

«NLA driver sin virksomhet i tråd med norsk lov og institusjonen som sådan anerkjenner også likekjønnede ekteskap som en del av norsk lov og samfunnsliv. Komiteen har ikke verken sannsynliggjort eller framlagt noen form for dokumentasjon som tilsier at NLA har hatt en praksis på dette området som er i strid med norsk lov.»

«En vanlig anerkjent tolkning av Bibelen»

I tilsvaret til Nokut poengteres det at det ikke blir spurt om seksuell orientering i en jobbsøkersituasjon.

«Samtidig er NLA Høgskolens eksistens tuftet på kristne verdiene som springer ut av en vanlig anerkjent tolkning av Bibelen. Det betyr at innenfor religionsfrihetens rammer, står NLA fritt til å fastsette et verdigrunnlag i tråd med det som må anses å være kjerneteser av religionen», heter det i tilsvaret.

Man henviser her også til en betenkning gjort av de samme advokatene om adgangen til å ha et religiøst forankret verdigrunnlag i tråd med religionsfriheten og innenfor universitets- og høyskolelovens § 1-5 (2) jf. § 1-5 (1).

Denne betenkningen ble sendt komiteen i mai, men NLA Høgskolen skriver at de ikke kan se at komiteen har forholdt seg til denne. Dette igjen er et av mange flere kritikkpunkter som framføres i tilsvaret.

NLA Høgskolen selv lener seg tungt til sine advokater i sitt tilsvar til Nokut. Helt avslutningsvis skriver rektor Sibjørn Sødal:

— Når regjeringen har foreslått å endre uh-loven slik at private høyskoler som hovedregel må ha institusjonsakkreditering for å få statsstøtte, er dette kritisk for NLA Høgskolen. Ut fra dette er det helt urimelig at innstillingen fra sakkyndig komité, som bygger på vage og udokumenterte påstander hva gjelder akademisk frihet, vage pålegg til oppfølging, og en kort tidshorisont for å øke forskningsproduksjonen, skal bli stående.».

Kritikk fra flere hold

NLA Høgskolen har også tidligere mottatt kritikk knyttet til sin forskning. I mars 2021 kom Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) med sin uttalelse etter å ha behandlet en sak om NLA Høgskolen.

I en uttalelse skriver de i sin konklusjon at med utgangspunkt i de forskningsetiske retningslinjene er NESH: «kritisk til at NLA Høgskolen i praksis begrenser den individuelle akademiske friheten ved å binde vitenskapelig ansatte til en livssynsbasert lojalitetsforpliktelse, som ikke er forenelig med anerkjente forskningsetiske normer og verdier.»

Privat høgskole får sterk kritikk, men økt støtte
FORSKNINGSKRITIKK

Privat høgskole får sterk kritikk, men økt støtte

Dette er ikke første gang NLA Høgskolen har høstet slik faglig kritikk. 2017 fikk NLA Høgskolen sterk kritikk i en evaluering gjort av internasjonale eksperter for Forskningsrådet for mangler i sine humanistiske forskningsmiljøer.

Ekspertene sa den gang at tilstanden til blant annet forskningskvaliteten, ressursene, opplæringen og nettverkene er «problematisk» og mener den burde være «uakseptabel» i høyere utdanning. Panelet sier institusjonen mangler en strategi med tydelige mål og mener forskningsmiljøene er fragmenterte og for lite koordinerte.

Varsler kritiserer tilsvaret fra NLA

Førsteamanuensis Gunn Vedøy ble 5.september intervjuet av Khrono. Dette intervjuet er omtalt i advokatenes utredning og NLA Høgskolens tilsvar til Nokut.

Vedøy på sin side mener seg misbrukt i advokatenes rapport.

— Nå er jeg gjort oppmerksom på hvordan en artikkel med meg i Khrono fra 5. september er misbrukt i NLAs tilsvar til den sakkyndige rapporten fra Nokut, skriver Vedøy i et innlegg i Khrono. Hun fortsetter:

— Misbruket er så graverende at jeg ser det nødvendig å korrigere opplysningene. Grunnen til at jeg reagerer er først og fremst NLAs omtrentlige omgang med sannheten.

Dette skriver advokatene til NLA Høgskolen i sin utredning: «Varsleren i saken Gunn Vedøy opplyser i Khrono at hun sa opp stillingen sin en gang tidligere, men at hun valgte å trekke oppsigelsen etter at daværende rektor overtalte henne til å bli. Dette viser en kultur der institusjonen tåler og ønsker uenighet.»

Til dette skriver Vedøy i en innlegg i Khrono:

— At jeg blir tatt til inntekt for at det finnes akademisk frihet på NLA, er ikke annet enn utrolig. Jeg har ved gjentatte anledninger både på internsidene, blant kolleger, i en egen utredning om forskningsetisk akademisk frihet og i kronikker hevdet at det ikke er akademisk frihet på NLA. Å vri og vrenge på noen setninger i en artikkel for å imøtegå dette, finner jeg uredelig.

Ingen kommentar

Khrono har spurt om kommentar fra leder av den sakkyndige komiteen til Nokut, Frode Eika-Sandnes, men han henviser til Nokuts direktør i saken siden den fortsatt er under behandling. Nokuts direktør Kristin Vinje har også avstått fra å svare på spørsmål på det nåværende tidspunkt.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter