Foto: Mason Kimbarovsky fra Unsplash
Foto: Mason Kimbarovsky fra Unsplash

Videoer av kjønnsforvirret ungdom skaper et glansbilde av å skifte kjønn

På Tiktok og YouTube florerer det av videoer av kjønnsforvirret ungdom. Disse videoene er med på å skape et glansbilde av det å skifte kjønn, og de oppmuntrer til å stille spørsmål ved vår identitet. Dette har skapt en smitteeffekt som mange med meg, mener er usunn.

Økningen i antall barn og unge som søker helsehjelp for kjønnsinkongruens, startet for alvor med familieprogrammet «Født i feil kropp» som ble sendt på TV 2 i 2014.

I dag ser vi flere tilfeller av jenter som vil bli gutter og gutter som vil bli jenter. Og på Tiktok og YouTube florerer det av videoer av kjønnsforvirret ungdom. Disse videoene er med på å skape et glansbilde av det å skifte kjønn, og de oppmuntrer til å stille spørsmål ved vår identitet. Dette har skapt en smitteeffekt som mange med meg, mener er usunn.

I tillegg er flere redde for å si høyt hva de mener i fare for å krenke noen og for å være politisk ukorrekt. For vi skal være positive til denne «trenden». Dersom vi ikke er det, blir vi hetset og kalt uetiske og umoralske. Jeg er ikke alene om å mene dette, og ytringsfriheten skal ikke få kneble noen.

Ikke tuftet på evidens

Det er ikke bare sosiale medier som romantiserer kjønnseuforien. Læreplanen i norske skoler oppfordrer i dag barn til å sette spørsmålstegn ved hvem de egentlig er.

Kunnskapsløftet av 2020 ga føringer for læreplanen for undervisning om kjønn og seksualitet. Organisasjonen FRI bidro villig med sin kunnskap til denne læreplanen. Det er en kunnskap som ikke er tuftet på evidens, men et trossystem, etter mitt skjønn.

I læreplanen hentet fra Utdanningsdirektoratet heter det: Seksualitet omfatter blant annet kjønnsidentitet, seksuell orientering, erotikk, intimitet, nærhet og reproduksjon. Det understrekes at ved å vise positive holdninger til seksualitet, åpenhet og respekt for kjønnsmangfold bidrar skolen til å fremme elevenes rettigheter. Elevene lærer at kjønn er en grunnleggende del av en persons identitet, som kan forstås på ulike måter:

  • Biologisk kjønn er det kjønnet du er født med.
  • Psykologisk kjønn er det kjønnet du føler deg som.
  • Sosialt kjønn er det kjønnet andre oppfatter deg som.
  • Juridisk kjønn er det kjønnet du er registrert som i folkeregisteret.
  • Mange varsellamper blinker

Meningen er ifølge læreplanen at når elevene møter voksne som har innsikt i og respekt for at kjønn kan oppleves og uttrykkes på ulike måter, kan de bli tryggere på sin egen kjønnsidentitet. Samtidig utvikle de forståelse og respekt for andres.

Helsedirektoratets nettsider legger også føringer for dette trossystemet: Tjenesten bør i all undervisning bruke et kjønns- og legningsnøytralt språk. Disse kjønnsnøytrale begrepene blir innført allerede på barnetrinnet.

Det er urovekkende at et slikt undervisningsopplegg, samt lærebøker fra de største forlagene, nå legger til grunn en ny virkelighetsforståelse for hva kjønn egentlig er. Elevene i dagens skole får ikke kunnskap som er faglig forankret, noe som kan være skadelig.

Vi vet nå at over halvparten av transpersoner har alvorlige psykiske lidelser og at én av tre har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Vi vet også at mange unge med kjønnsinkongruens har en diagnose innen autismespekteret som ofte blir oversett.

Sverige som tidligere var foregangsland for kjønnsbekreftende behandling, har nå strammet inn. Psykiatrisk behandling er nå førstevalget der man mistenker kjønnsdysfori til fordel for en resept på hormoner. Nylig mistet legen Espen Esther Pirelli som selv er transperson, sin lisens grunnet det mange mener er uvettig utskriving av reseptbelagte midler for å sette i gang kjønnsskifte uten i tilstrekkelig grad å ha utredet pasientene. I tillegg var det ufullstendig journalføring.

Vi ser oftere mennesker som angrer på kjønnsskifte. Det er mange varsellamper som blinker.

Skaper ikke trygghet

DNA er binært, skriver professor i evolusjonsbiologi, Glenn-Peter Sætre i boken To kjønn. Befruktning er også binær. Evolusjonens mulighetsrom, så enormt som det kan virke, er faktisk begrenset av at arvemolekylet er binært. Kjønn er derfor en evolusjonær og matematisk stabil ordning, verken mer eller mindre.

Sætre understreker at synet på kjønn som noe flytende og foranderlig, gjør kjønn mye vanskeligere enn det trenger å være. Loven om endring av juridisk kjønn kan heller ikke endre på det biologiske faktum at det finnes to kjønn.

Disse tingene kan skape problemer for unge mennesker, hevder Sætre. I dag blir barn ledet til å tro at ved å ta noen medisiner (hormoner) kan man fornekte virkeligheten og sette biologien på pause. Dette er løgnen som blir fortalt. Farlige og eksperimentelle behandlinger blir gjort på barn, ifølge de amerikanske psykiaterne og forfatterne Miriam Grossman og Jordan Peterson.

Sannheten er at vi ikke kan splitte identiteten vår fra den fysiske virkeligheten. Dette har en forvirrende effekt på unge mennesker. Vi applauderer det å fornekte virkeligheten og å være usikker på oss selv. Målet i læreplanen er å få barn og unge til å bli tryggere på sin egen kjønnsidentitet, men det som beskrives der skaper ikke trygghet.

Vi vil ha en stabil identitet. Vi vil ikke skape forvirring i psykiatrifeltet. Flere valg og muligheter gir ikke frihet, men mer angst. Det skaper uro. Hvis man er det man «føler» man er, er dette et uetisk, upraktisk og et kontraproduktivt utgangspunkt for stabiliteten vi alle søker. Kan det være at dette er noe av grunnen til at angst og depresjon er så vanlig hos unge i dag?

En uheldig utvikling

Undervisningsopplegget vi har i norske skoler i dag, gir en feilaktig framstilling av kjønn. Kjønn skilles fra det biologiske og gjøres vanskelig og ubegripelig for elevene. Når kjønn blir det du opplever deg som, og ikke ene og alene et biologisk faktum, skaper det uro og forvirring hos unge mennesker.

I følge opplæringsloven skal opplæringen bygge på vitenskapelig tenkemåte. I formidlingen av kjønn bør ikke pseudovitenskaplige teorier legges fram som en fasit. Kjønn er ikke mangfold. Det er binært.

Vektleggingen av mangfold, toleranse og inkludering i skolene sammen med smitteeffekten og romantiseringen gjennom sosiale medier er med på å fremme en uheldig utvikling. Når unge mennesker blir utsatt for en slik forvirrende tankegang, er det lett å forstå at for noen har kjønnsinkongruens blitt et populært fenomen. Men det er ikke sikkert kjønnsskifte blir det glansbildet man ser for seg.

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk