Rektorer ved skoler i Oslo forklarer hvorfor de sa opp avtalen med NLA

Foto: Sam Moqadam fra Unsplash

Noen grunnskoler i Oslo har sagt opp samarbeidsavtaler med NLA Høgskolen om gjennomføring av praksis for studenter fra lærerutdanninga. De siste dagene har denne saken ført til en del oppmerksomhet i enkelte medier, deriblant Vårt Land. Rektor ved NLA hadde et innlegg 26. januar, og i innlegget nedenfor som ble publisert i Vårt Land, gjør rektorene rede for sitt syn, og det er momenter her som det er viktig å legge merke til. Jeg vil spesielt rette søkelyset på bruken av begrepet “trygge skoler”. Dersom vi ser på hjemmesiden til Skeiv Kunnskap, skriver de følgende:

Skeiv kunnskap tilbyr ulike kompetansehevingsprogrammer om normer, kjønn og seksualitet for skoler i Oslo og Viken. Formålet er at skolen skal få den kunnskapen og de verktøyene en trenger for å skape en trygg og inkluderende skole for alle.

Skolene i Oslo har samarbeidet med Skeiv Kunnskap, og vi har altså kommet dit at bare det å ha studenter i praksis fra NLA kan føre til at  skolene oppleves som utrygge. Utgangspunktet for legitimering av en slik forståelse av hva diskriminering er, har vi i diskrimingeringslovgivningen fra 2013.

Rektor Geir Johansen og ass. rektor Odd Ingar Smeland forklarer hvorfor:

Gamlebyen skole og NLA

Gamlebyen skole er en barneskole i Oslo. Vi har mottatt studenter fra lærerutdanninga ved NLA Høgskolen siden høsten 2018. Sommeren 2020 inngikk vi en femårig samarbeidsavtale. I avtalen er det en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Vi kom etter hvert fram til at vi ville si opp denne avtalen med virkning fra 01.05.2021. Dermed vil årets studenter få gjennomført sine praksisperioder som planlagt. Vår oppsigelse ble sendt 14. januar.

Vi har altså sagt opp en samarbeidsavtale i tråd med et punkt om gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Det må være helt i orden – det er ikke snakk om et avtalebrudd. Det står ingenting i avtalen om at vi må begrunne en oppsigelse, men det har vi altså valgt å gjøre. Den begrunnelsen utfordrer tydeligvis en del folk.

Påstanden om «cancel culture» virker fjernt

Verdier og holdninger står sentralt i vårt arbeid ved Gamlebyen skole. Vårt verdigrunnlag defineres blant annet gjennom opplæringsloven og læreplanen. NLA har sitt eget verdidokument og vektlegger at lærerutdanninga skal være verdibasert. Dette drøftet vi i fellesskap med praksiskoordinator da vi begynte samarbeidet. Der og da hadde vel begge parter positive forventninger til det nye partnerskapet der vi sammen skulle bidra til lærerutdanninga.

Påstander om ensretting og undertrykking av meninger – og såkalt «cancel culture», slik Sigbjørn Sødal hevder, virker fjerne for oss.

Ifølge formålsparagrafen i opplæringsloven skal opplæringa bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Enkelte verdier nevnes spesifikt, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Disse verdiene er forankret i menneskerettighetene og kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn. Det framheves også at alle former for diskriminering skal motarbeides. I dette verdigrunnlaget ligger selvfølgelig også vernet om både trosfrihet og ytringsfrihet. Det er vårt fremste oppdrag.

Påstander om ensretting og undertrykking av meninger – og såkalt «cancel culture», slik Sigbjørn Sødal hevder, virker fjerne for oss. Vi kan ha forskjellige meninger om mangt og mye, men vi må også våge å erkjenne og snakke om hvordan noens meninger kan påvirke andre og deres muligheter til et godt liv.

Lite grunnlag for å fortsette samarbeidet

Etter hvert opplever vi stadig sterkere at NLA på noen områder har verdier som skiller seg vesentlig fra vårt verdigrunnlag. Det gjelder særlig synet på homofili og samliv, slik det er nedfelt i NLAs verdidokument. Vi har både gjennom skriftlig kommunikasjon og i møte med ledelsen ved NLA belyst ulike aspekter ved innholdet i verdidokumentet, hvordan dette kommer til uttrykk i høgskolens virksomhet og hvordan det oppleves for oss som ansatte ved en praksisskole. Som skoleledere skal vi ivareta både elever, foresatte og ansatte.

Dette er ikke en ny sak; flere praksisskoler tok dette opp med NLA allerede høsten 2019. Skolene har derfor gjort flere forsøk på å komme i dialog med NLA. Sammen med NLA og andre praksisskoler har vi diskutert om et fortsatt samarbeid kan være aktuelt.

Gjennom dialogen med NLA er forskjellene i verdigrunnlag kommet enda tydeligere til syne. Verdier og holdninger som er formidlet gjennom samtaler og skriftlige redegjørelser fra NLA, styrker vårt inntrykk av at det er lite grunnlag for å fortsette samarbeidet. Standpunktene virker steile, og rektor ved NLA sammenlikner vår reaksjon med en boikottaksjon. Slik ordbruk tar vi som et tegn på liten forståelse og manglende vilje til å erkjenne våre synspunkter og vår situasjon.

Studenter takker oss

I et møte med rektor ved NLA i oktober 2020 forteller han en historie som han ber oss om ikke å referere. Historien handler i korte trekk om en samtale som han skal ha hatt med en biskop, og denne biskopen deler visstnok rektors syn på en sak som relativt nylig har vakt oppsikt.

Det er et grep der rektor ved NLA påberoper seg støtte fra en person med stor innflytelse, men det skal vi altså ikke kunne fortelle om til andre. Vi mener at det er problematisk når deler av argumentasjonen ikke skal kunne tas med i dialogen videre. Det oppleves som en hersketeknikk. Seks grunnskolerektorer og tre ansatte fra NLA var til stede i møtet.

Gjennom tidligere oppslag i forskjellige medier er det allment kjent at både ansatte og studenter ved NLA har hatt tilsvarende betenkeligheter og innsigelser som oss, særlig med tanke på hvordan verdiene praktiseres. Dette engasjerer naturlig nok også studenter fra NLA som er i praksis her. Vi har opplevd at studenter uttrykker støtte til oss og takker for at vi tar dette opp med ledelsen ved NLA. De sier samtidig at det er vanskelig å drøfte slike spørsmål internt på høgskolen. Takhøyden oppleves nok ikke like stor for alle der i gården heller.

Trygg skole for alle

Nå er vi i gang med opplæring for å bli sertifisert som Regnbuefyrtårn. Dette er et pilotprosjekt i samarbeid med Skeiv kunnskap. Sammen vil vi skape en inkluderende skole med vekt på likeverd og mangfold. Gamlebyen skal være en åpen og trygg skole for både elever, foresatte og ansatte – i tillegg til lærlinger og studenter som har praksis her hos oss. Det vil være helt i tråd med våre verdier og holdninger.

Gamlebyen skole ønsker fortsatt å være en praksisskole og ta imot studenter fra lærerutdanninga, men slik som situasjonen er nå, kan det ikke være i samarbeid med NLA.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary