Forskerforbundet bekymret for medlemmenes akademiske frihet ved NLA

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

Vi har medlemmer ved NLA som er bekymret og som mener at situasjonen ikke er holdbar, sier Guro Elisabeth Lind til Vårt Land.

Hun er leder for Forskerforbundet, landets største fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere. De har nylig sendt et brev hvor de ber Kunnskapsdepartementet sikre at NLA Høgskolen gir full akademisk frihet til sine ansatte.

Det skjer etter at Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har konkludert med at høgskolens verdidokument ikke er forenlig med anerkjente forskningsetiske normer og verdier.

og hun sier videre til Vårt Land at det gir grunnlag for videre at Kunnskapsdepartementet bør se på saken:

 NESH er et av de beste organene vi har for å vurdere dette. Når de mener at dette er problematisk, er det absolutt god grunn til at Kunnskapsdepartementet bør se på saken. Vi kan ikke akseptere at en akkreditert høgskole ikke sikrer sine vitenskapelige ansatte full akademisk frihet.

Foranledningen for uttalelsen er en debatt som oppstod høsten 2020, rundt følgende formulering i NLA Høgskolens verdidokument:

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

I verdidokumentet står det også at ansatte ved NLA vil arbeide «i lojalitet mot høgskolens grunnlag». To ansatte tok opp saken med Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). De skal ifølge NESH ha fremhevet at Høgskolens verdidokument og tilsettingsreglement «forfekter et tradisjonelt samlivssyn med rett til å forskjellsbehandle (diskriminere) seksuelle minoriteter».

Vårt Land skriver at de aktuelle ansatte hevdet at «disse dokumentene internt får en rekke konsekvenser som vi mener kommer i konflikt med forskningsetiske retningslinjer og forskningsetisk forsvarlighet».

Etter å ha behandlet saken, konkluderte NESH med at de «kritisk til at NLA Høgskolen i praksis begrenser den individuelle akademiske friheten ved å binde vitenskapelig ansatte til en livssynsbasert lojalitetsforpliktelse, som ikke er forenelig med anerkjente forskningsetiske normer og verdier.»

De stilte også spørsmål ved den juridiske begrunnelsen til NLA Høgskolen «både for å diskriminere ved tilsetting og for å begrense vitenskapelig ansattes akademiske frihet.»

Vårt Land skriver at Forskerforbundet henviser til NESH sin konklusjon, når de skriver til Kunnskapsdepartementet at NLA ikke oppfyller universitets- og høyskolelovens bestemmelser.

Videre skriver de:

«NLA Høgskolen må enten forholde seg lojalt til de reglene og den etikken som følger av å være en forskningsbasert, akademisk institusjon, eller så må den slutte med forskning og akkreditert undervisning. Alle ansatte ved NLA må, som alle andre vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren, gis full akademisk frihet, og NLA må forholde seg til norsk diskrimineringslovverk på samme måte som alle andre institusjoner», skriver de i brevet, som avslutter med følgende oppfordring:

«Vi ber Kunnskapsdepartementet sørge for at dette skjer».

NLA-rektor Sigbjørn Sødal skriver i en tekstmelding til Vårt Land at brevet fra Forskerforbundet ikke inneholder noe nytt, utover at de refererer fra NESH sin uttalelse.

Brevet fra Forskerforbundet fremstår som ett av mange initiativ som vil at NLA Høgskolen skal endre sitt livssynsbaserte verdigrunnlag, sier Sødal, som henviser til svaret NLA tidligere har formidlet til NESH.

 NLA har formidlet sitt syn på NESH-uttalelsen direkte til NESH, som er et rådgivende og ikke et dømmende organ. NESH sendte sin egen uttalelse til KD, så jeg antar at KD er godt kjent med den.

I en merknad til NESH har NLA tidligere argumentert for at høgskolen bidrar til en økt akademisk frihet fordi de som høgskole bidrar til et institusjonelt mangfold – nettopp fordi de har et verdigrunnlag ikke alle deler.

Til dette sier lederen for Forskerforbundet at alt som kan bidra til mangfold er positivt.

– Men de må forholde seg lojalt til reglene og etikken som følger av å være en akademisk institusjon. Det NLA har å tilføre mangfoldet, kan ikke gå på bekostning av den akademiske friheten.

– Må NLA fjerne formuleringene i verdidokumentet sitt for at de ansatte kan få full akademisk frihet?

– De har fått en grundig tilbakemelding fra NESH. Den kan de bruke som et underlag slik at opprydningen blir god. Jeg er helt sikker på at NESH stiller seg til rådighet for å gi tips hvis NLA viser at de vil oppnå full akademisk frihet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter